Bygg21-undersøkelse viser at prosessene på byggeplass er lite digitalisert

Bygg21 har på byggeplass og i spørreundersøkelse kartlagt hvordan og i hvor stor grad byggenæringen anvender digitale muligheter innen produktsøk, logistikk og vareflyt. Konklusjonen er at næringen har mye å gå på.

Viljen til å benytte digitale verktøy er stor, men det er betydelige forskjeller mellom bransjene. Elektro- og rørentreprenørene benytter digitale verktøy i forbindelse med bestilling og produktinformasjon i større grad enn bygg entreprenørene. Når det gjelder arbeidet på selve byggeplassene er forholdene ganske like mellom fagene.

Det forteller seniorrådgiver Arne Malonæs i Bygg21 som har ledet kartleggingsprosjektet som har pågått siden mai. Prosjektet har bestått av en kvantitativ Questback-undersøkelse på nett og en kvalitativ intervjurunde på byggeplasser.

Totalt har 76 representanter fra næringen fortalt hvordan de i praksis benytter seg av digitale verktøy knyttet til blant annet produktsøk, bestilling, leveranse på byggeplass, dokumentasjon og faktura.

Dette er de viktigste funnene:

– En betydelig andel av bestilling, kontroll og fakturering skjer manuelt på telefon eller via e-mail.

– Materiell bestilles løpende gjennom hele prosjektperioden

– Kontroll av varer ved levering skjer stort sett manuelt.  35% gjennomfører ikke kontroll

– Vanlige utfordringer ved leveranser er knyttet til forsinkelser, flytting av varer og finne igjen varene når de skal monteres

– Fakturakontroll- og godkjenning involverer mange roller og skjer oftest manuelt

– Produktdokumentasjon kommer som regel i PDF-format og samles opp mot slutten av prosjektet

– 1 av 3 opplever at de ikke har tilfredsstillende IT-løsninger for å kunne bli mer effektive

– Digitale verktøy som brukes er sjelden integrert med hverandre

– Det har vært viktig for oss å oppsøke byggeplasser og få gode samtaler med de som jobber praktisk med dette i hverdagen for virkelig å forstå hvor skoen trykker, sier Malonæs

 TEORI OG PRAKSIS

Som modellen under viser, er forskjellen mellom opplevd og planlagt prosess vesentlig. Fossefallmodellen til venstre beskriver en ideell og effektiv prosess med klar progresjon og tydelig faseinndeling. Virkelighetens byggeprosess er som regel langt mer ad hoc-preget.

Ofte pågår prosjektering fortsatt ved byggestart og i noen tilfeller langt ut i byggefasen.  

Konsulentselskapet Devoteam, som har gjennomført den kvalitative undersøkelsen, bemerker i sin analyse at:

«Det er pussig at man på overordnet nivå forsøker å implementere en typisk fossefallmodell når andre bransjer (Eksempelvis IT-bransjen) satser på mer agile og smidige prosjektmodeller»

Mangelen på god planlegging og tilrettelegging beskrives av flere respondenter som en av de største barrierene for en mer effektiv byggeprosess. Flere etterlyser at byggherren tilrettelegger for nok tid til å ferdigstille prosjektering før bygging starer. Da vil også selve byggingen kunne gå vesentlig raskere. Det rapporteres fra flere hold stor frustrasjon over byggherrens manglende evne til å ta beslutninger i rett tid.

TRADISJONER OG RELASJONER

Samtlige respondenter forklarer manglende bruk av digitale verktøy med at tradisjonell og personlig kommunikasjon er enklere. Som en respondent sier:

«Det tar meg bare 2-3 minutter maksimalt å skrive en liste og ringe, men når jeg må finne, bekrefte, finne, bekrefte, tar det tar mye lengre tid»

Flere peker også på at god kompetanse og gode menneskelige relasjoner mellom kunde og leverandør er viktigere enn kontrakt.

Likevel kommer det frem at det er liten motstand mot digitalisering i seg selv. Nærmere 50% av de spurte er positive til å ta i bruk digitale verktøy og tjenester, men kun dersom de ser at det er åpenbare gevinster å hente.

POTENSIALET

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes ser digitalisering og industrialisering av bygg- og eiendomsnæringen som et av de viktigste bidragene til målet om å redusere kostnadene med 20% i 2020.

– Innenfor noen områder er vi blant de fremste i verden, blant annet innen BIM og VDC. Bygg21 vil bidra til å bygge digitale broer i næringen, men det viktigste er at virksomheter tar ansvar for egen utvikling og ikke venter på at det perfekte systemet skal dukke opp. Dette handler vel så mye om kultur som systemer, sier Tiltnes.

I 2017 skal en egen arbeidsgruppe knyttet til industrialisering av næringen arbeide fram løsninger og pilotprosjekter innenfor temaet.

Resultatene fra undersøkelsen gir et bilde av nåsituasjonen som kommer til å være utgangspunkt for arbeidsgruppens arbeid.

–  Norge er 5. best i verden på IKT og det er ingen grunn til at byggenæringen ikke skal komme på nivå med andre sektorer når det gjelder produktsøk og logistikk. Her har vi mye å lære av andre sektorer som matvareindustrien, oljeindustrien eller bilprodusentene, avslutter Malonæs.

Innspill til arbeidsgruppen kan sendes til post@bygg21.no