– Bygg21s anbefalinger vil redusere byggekostnadene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mottok, mandag 18. mars Bygg21s tre siste rapporter og veiledere om industrialisering, samhandling, kompetanse i byggeprosjekter.

Hun har stor tro på at rådene og anbefalingene vil virke – dersom næringen følger dem. Dermed er ballen tilbake i næringen.

Under overrekkelsen sa styreleder Sissel Leire: 

– Bygge- og eiendomsnæringen har potensial for å utvikle enda bedre og mer bærekraftige bygg, og samtidig øke egen verdiskapning med 20 prosent. Oppskriften er bedre samhandling, industriell tilnærming, mer bruk av ny teknologi og rett kompetanse i alle ledd. 

Statsråden kvitterte med følgende uttalelse:

– Hvis næringen følger opp alle anbefalingene, anslår Bygg 21 at byggekostnadene kan reduseres med 20 prosent, eller opptil 30-50 milliarder kroner i året. Det er betydelige summer det er snakk om. Det blir uansett spennende å se hvordan næringen tar i bruk ny teknologi og samhandler mer for å effektivisere byggeprosessene. 

Hun la til at deter Regjeringens ambisjon at boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne bygges raskere og rimeligere. 

– Vi har hele tiden trukket fram at det er på tilbudssiden i boligmarkedet vi mener de viktigste grepene må tas for å løse utfordringene vi står overfor. Jeg tror at de beste løsningene på disse utfordringene finnes i næringen allerede i dag. Utfordringen er å få spredt disse.

BAE-næringen (bygg, anlegg, eiendom) er Norges største landbaserte næring med en total omsetning på over 450 milliarder kroner. Av dette utgjør nybygg 175 milliarder kroner og rehabilitering, ombygging og tilbygg nesten like mye. 

Store verdier forsvinner i dag gjennom usynkroniserte byggeprosesser, preget av unødig ventetid, dårlig kommunikasjon, dobbeltarbeid, misforståelser, over- eller underprosjektering, tungvinte systemer og gammeldagse, manuelle metoder. I tillegg er det ofte mangel på åpenhet og tillit mellom aktørene, noe som i verste fall fører til konflikter og ytterligere tap.

– Med systematisk bruk av Bygg21s råd og kjente løsninger basert på beste praksis, kan vi bygge flere, bedre og mer bærekraftig bygg. Noe som vil komme hele samfunnet til gode, sier Sissel Leire.

Innholdet i rapportene og veilederne som leveres til KMD-statsråden 18. mars, er blitt til gjennom en kjempedugnad der over hundre dyktige fagfolk fra alle deler av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt aktivt i å finne, diskutere og dele Beste praksis. 

– Vi har altså ikke jaktet på feil eller funnet opp kruttet på nytt, men rett og slett fått fram hvilke arbeidsmåter og -metoder som erfaringsmessig skaper best resultater i både store og mindre byggeprosjekter. Mønsteret er tydelig: Et vellykket byggeprosjekt starter alltid med en kompetent byggherre som greier å sette sammen et godt prosjektteam med høy relasjonskompetanse, som bruker det som finnes av moderne, digitale hjelpemidler og utvikler åpenhet og tillit ved tett samhandling gjennom hele byggeprosessen, sier Sissel Leire som selv har hatt stort faglig utbytte av Bygg21. Hun er til daglig styreleder i Kruse Smith-konsernet.

I fjor leverte Bygg21 tre rapporter og veiledere om «Næringens rolle i plan- og byggeprosesser», «Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling», og «Kvalitet og bærekraft». Disse er også viktige bidrag til økte verdiskapning i bransjen.