Bygg21s innspill til digitalt veikart

Byggenæringens landsforening (BNL) har utarbeidet Digitalt veikart for å samle de digitale trådene i næringen. Visjonen er en heldigitalisert og bærekraft BAE-næring i 2025. Les Bygg21s innspill og kommentarer til veikartet under.

Forslag til veikart ble presentert 1. mars, og fram til 24. mars tok BNL imot innspill til arbeidet. Forslaget fra BNL til Digital veikart kan lastes ned her.

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes har på vegne av Bygg21 gitt sine innspill. 

  • Generelt vil vi berømme BNLs arbeid med å samle næringen om en omforent digital visjon. Veikartet er godt egnet til å skape oversikt og illustrere samvirket mellom produkter, tjenester og faktorer som bidrar til oppnåelse av visjonen om en heldigitalisert byggenæring i 2025, sier Tiltnes.

Bygg21 har støttet utviklingen av veikartet, både med økonomiske midler og med rådgivning underveis. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER 

Bygg21 har samtidig innspill for at det endelige veikartet vil få enda større effekt:

  • Vi deler visjonens effektfokus. Vi mener strategien vil styrke seg når effektene av digitalisering for den norske BAE-næringen blir utredet og konkretisert, sier Tiltnes.

Bygg21 påpeker videre at både myndighetene og flere av bransjen aktører har inntatt ledende posisjoner i utviklingen av digitale produkter og tjenester.  

  • Det er viktig at videre arbeid med strategien tar utgangspunkt i pågående innovasjoner, også de som ikke er nevnt i rapporten,  sier Tiltnes.

Han peker videre på at beste praksis for digitalisering i næringen i dag omfatter utstrakt bruk av BIM (Building Information Modelling), utvikling av digitale verktøy for produktsøk og logistikk, algoritmestyrte analyseverktøy for optimaliserte konstruksjoner, digitale metoder for visuell og samtidig prosjektering, GPS-styrte anleggsmaskiner og bruk av roboter for presisjonsarbeid og belastende oppgaver.

Han berømmer samtidig myndighetene for å være spesielt proaktive og koordinerte i arbeidet med digitalisering av næringen.

  • Myndighetene har tatt en ledende posisjon for effektive beslutninger i plan- og byggesaker. Dette gjelder for eksempel KS som etablerer digital tilgang til andre myndighets grunndata (eByggesak og ePlanSak), Kartverket som tilrettelegger for digital bruk av geodata og staten som legger til rette for effektive selvbetjeningsløsninger for byggesøknader for tiltakshavere, påpeker Tiltnes.

Han trekker inn McKinseys rapport ”Digital Europe” og kapittelet ”The digital future of construction” som nyttig kilde for ytterligere innspill til sentrale produkter med stort potensial.

Nå som innspillene er samlet vil BNL gå gjennom alle tilbakemeldinger og kommentarer, til bruk i det videre arbeidet med veikartet. 

  • Vi håper også andre verdsetter BNLs initativ og vilje til samling, sier Sverre Tiltnes avslutningsvis.