Bygg21s råd for mer effektiv plan- og byggesaksbehandling

Bygg21 har utarbeidet en rapport til KMD om utfordringene som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og næringen, og har foreslått løsninger som vil bidra til mer effektiv plan og byggesaksbehandling.

Kort oppsummert foreslår Bygg21:

1. Det er tilstrekkelig med to plannivåer, – samtidig som det er viktig å redusere detaljeringsgraden. Dette for å gi raskere tilgang til gode realiserbare planer, og et handlingsrom som gjør det mulig å tilpasse seg endringer i marked og rammebetingelser over tid.

2. Det er nødvendig med sentral samordning av statlige innsigelser, og sørge for at dette gjøres på kommuneplannivå så langt mulig. Dette for å sikre at planens økonomiske forutsetninger er kjent, og sikre at vedtatte planer kan realiseres raskt.

3. Det må gradvis gis anledning til forenklet automatisert byggesaksbehandling via Altinn. Dette for å avlaste kommunal byggesaksbehandling og redusere kostnadene for små, så vel som store, virksomheter.

4. Bygg21 vil initiere et arbeid som samler næringen og kommunen i bruk av felles prosesser, verktøy og maler, og som gjør dem bedre i stand til å skape gode planer sammen. Arbeidet skal ende opp i forslag til konkrete arbeider og råd i løpet av 2016.

Rapporten ble overlevert kommunalminister Jan Tore Sanner i et møte 8.6.2016. Som uavhengig part vil Bygg21 prioritere videre samarbeid med næringen og myndighetene slik at viljen og evnen til å skape sammen på en effektiv måte blir vanlig praksis i Norge.

Her finner du rapporten