Effektivisering av plan og byggesaker kan gi milliardbesparelser

Bygg21 foreslår maks to juridiske plan-nivåer, bedre samordning av statlige innsigelser, og fortgang i forenklet automatisk byggesaksbehandling.

Bygg21s rapport «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» fanger opp mange gode forslag og utredninger, og foreslår maks to juridiske plannivåer, bedre samordning av statlige innsigelser, og fortgang i forenklet automatisk byggesaksbehandling. Forslag vi mener vil øke forutsigbarhet og realisme, og spare tid og penger.

Plan- og bygningsloven er i utgangspunktet en god helhetlig lov for å utvikle våre byer og steder. Allikevel er praksis preget av maktkamp og omkamper som ingen tjener på. Taperne blir boligkjøpere og andre brukere av bygg. Sendrektig klargjøring av byggeområder som lar seg realisere, og unødige merkostnader, presser priser og kostnader i pressområdene. I andre områder hindres ønsket utvikling av ønsket lokalmiljø.

KOMMUNER OG NÆRINGEN MÅ FORSTÅ HVERANDRE

Vilje og evne til å skape noe sammen må begynne hos lokale myndigheter og de som skal realisere planene, enten disse er private eller offentlige utbyggere og investorer. Det er selvsagt en skog interessenter og behov som skal både delta og påvirke sluttresultatet. Det er legitimt og forståelig at disse først og fremst er opptatt av egen sak og bruk av makt. Desto viktigere da at kommunene og næringen forstår og respekterer hverandre på en måte som gjør at de klarer å skape optimale planer og løsninger sammen. Offentlige myndighet og kapital må evne å skape et partnerskap som finner den balansen og byrdefordelingen som må til for å utvikle og realisere de planene man vil. Om kommunene og næringen vil det samme blir det godt. Hvis ikke blir det som regel ingen ting.

Vi har tro på at dagens maktkamper vil erstattes av godt samarbeid i plan og byggesaker. Verdien av samarbeid er for stor for alle parter til at dagens praksis vil kunne fortsette.

Samarbeid forutsetter tillit. På den ene siden må offentlige og private næringsaktører anerkjenne myndighetenes rolle og motiv, og møte disse med profesjonalitet og respekt. På den andre siden må myndighetene anerkjenne kapitalens betydning og vilkår, og bidra til å skape forutsigbarhet uten unødig detaljering. Mange av dagens kamper har sitt utspring i for stor detaljering i tidlig stadium. Noe som hindrer den fleksibiliteten en plan trenger for å være aktuell over tid, og gi rom for å utvikle optimale løsninger i regulering og byggesak.

VIL STØTTE ET BEDRE SAMARBEID

Tenk om kommunene og næringen kunne prosjektorganisere planarbeidet, med tydelig framdrift, ledelse og gode kvalitetsprosesser. Prosesser som gjorde fagfolk og interessenter gode sammen. Prosesser som ga fortrinn til kompetanse og gode bidrag. Stramme, Lean-baserte prosesser som sikret resultat som forventet.

Bygg21 vil ta initiativ til å utvikle felles maler og løsninger for å støtte kommunene og næringen til bedre samarbeid. Norsk Eiendom og Oslo kommune er 2 av flere som har vist vei mot god praksis.

Parallelt med dette håper vi å ha bidratt til mer effektive rammebetingelser gjennom rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til handling». Rapporten er tilgjengelig www.bygg21.no. Vi er glade for at forslagene har oppslutning i næringen, og setter pris på positiv respons fra vår oppdragsgiver KMD. Forslagene må selvsagt utredes fullt ut, men mye tyder på en respons fra sentrale myndigheter som utfordrer og forplikter kommunene og næringen til å stille opp på den måten som forventes av dem. La oss sammen gi plan og byggesaksarbeidet i Norge et skikkelig effektiviseringsløft i 2016.

Sverre Tiltnes, Leder i Bygg21

Les også kronikken «Enkle grep for rask utbygging»:

http://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2016/06/enkle-grep-rask-utbygging