Evaluerer effekten av innovasjonskonkurranser

Ulike former for anskaffelses- og gjennomføringsmetoder kan gi ulike resultater. Hva blir effektene når man etterspør innovasjon? Det undersøker nå HR Prosjekt på oppdrag fra Bygg21.

Innovasjonskonkurranser (også kalt pris-/designkonkurranser) kjennetegnes av at utbyggeren stiller få spesifikke krav til løsninger og i større grad lar det være opp til tilbyderne å utvikle løsninger som svarer til utbyggernes behov. Nå undersøker HR Prosjekt hvorvidt bruk av innovasjonskonkurranser i anskaffelsesfasen av et prosjekt gir bedre resultater sammenlignet med prosjekter som er anskaffet på mer tradisjonelle måter.

For å gjøre en sammenligning mellom før/etter, undersøker HR Prosjekt tre ulike prosjekter: OBOS Ulven (bolig), Hebekk Skole og Ullerntunet bo- og omsorgssenter.

I sammenligningsarbeidet mellom tradisjonelle metoder for anskaffelse og innovasjonskonkurranser benytter HR Prosjekt en evalueringsmodell som NTNU har utviklet på oppdrag fra Bygg21. Evalueringsmodellen består av et sett med standard indikatorer og et sett med valgfrie indikatorer som prosjektene skal evalueres ut fra. I analysearbeidet til HR Prosjekt evalueres de tre prosjektene ut fra blant annet: kostnad, avkastning, brukertilfredshet, ny kompetanse, stedskvalitet og innovasjonsgrad.

– Vi må ha en kunnskapsbasert tilnærming til nyskapning i næringen, sier Sverre Tiltnes.

-Mye tyder på at innovasjonskonkurranser gir positive bidrag i form av gode løsninger med lave kostnader. Arbeidet HR Prosjekt nå gjør for Bygg21 gjør at vi med større trygghet kan anbefale innovasjonskonkurranser som anskaffelsesmetode og vite i hvilke type prosjekter innovasjonskonkurranser lønner seg, sier Bygg21-direktøren.

Per Eivind Myhre (til venstre) og Kjell Ove Kalhagen fra HR Prosjekt utreder effekten av tradisjonelle innkjøpsformer sett opp mot innovasjonskonkurranser. 

Se rapporten her

For mer informasjon om arbeidet: send epost til rådgiver Linn Palm: linn@bygg21.no