Foto: OBOS

Fra ord til handling

Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj er nyvalgt leder av en gruppe som skal presentere løsninger for en effektiv og bærekraftig bygg- og eiendomsnæring. Noen av løsningene vil han teste ut i sine egne prosjekter.

OBOS opererer alltid i stor skala. I storprosjektet Ulven byutviklingsområde skal de bygge 3000 nye boliger. Samtidig skal de teste ut nye løsninger for en kostnadseffektiv og bærekraftig byggenæring.

– Vi skal bygge ut Ulven både grønnere og billigere enn det andre tror er mulig. Da tar jeg på meg Bygg21-trøya, og tester ut noen av løsningene som har vært diskutert i Bygg21 i stor skala, sier OBOS-direktør Daniel Siraj. 

I debatten om byggekostnader har flere hevdet at arkitekter, rådgivere og entreprenører må samarbeide med byggherre fra dag én for at prosjektene skal bli mer effektive. 

– Derfor inviterer vi norsk byggebransje til å sette sammen tverrfaglige konkurranseteam. Disse kan vise oss hvordan vi kan bygge en moderne bydel med høy kvalitet på arkitektur, byrom, bokvalitet og grønne verdier, samtidig som byggekostnadene skal ned med minst 20 prosent. Det er i tråd med de overordnede ambisjonene i Bygg21, utdyper Siraj. 

Tester løsningene i praksis 

Siraj er nyvalgt leder av Bygg21s strategiske råd. Rådet samler meningsbærere og beslutningstagere i bygg- og eiendomsnæringen. Forskere, rådgivere, byggherrer, entreprenører og partene fra arbeidslivet er representert.

Målet er at de skal drøfte og gi innspill til løsninger for en mer kostnadseffektiv ogbærekraftig næring. Siraj er mest opptatt av at rådet skal bidra med konkrete løsninger. 

– Vi er en bransje med mange, og til dels motstridende, interesser. Hvis vi skal diskutere oss til enighet, ender vi opp med minste felles multiplum. Vi oppnår ingen endringer hvis alle må være enige hele tiden, sier Siraj. 

– Ikke interessert i snakkeklubber

Siraj var en uttalt kritiker av Bygg21 i den første fasen. Han mente det var for mye prat og for lite fremdrift.  Han sa ja til å bli leder for rådet for å bidra til at prosjektet kan lande på en bedre måte enn det startet.

 – Jeg er ikke interessert i snakkeklubber. Dialog har ikke en egenverdi i dette forumet. Partene må bruke ressursene sine på å ta næringen fremover, sier Siraj.

Derfor setter rådslederen klare mål for Bygg21s strategiske råd. Han vil spisse mandatet. Rådet skal være mer effektive på tid og tematikk. Ikke minst skal de måle seg selv.

– Hvis vi ender opp med å være enda en snakkeklubb, vil det være en katastrofe. For staten, som bygger for 80 milliarder i året, men ikke minst for næringen. Det ville være å innrømme at vi ikke kan finne våre egne løsninger, sier konsernsjefen i OBOS.

– Kan faktisk endre noe

En av truslene mot rådet Siraj ønsker å lede, er sterke, motstridende egeninteresser. Det forsøker han å møte med egne erfaringer fra OBOS. 

– Det er viktig å ha aksept for ulikhet. Like barn leker best, men jeg tror vi må lytte med to ører for å lære noe nytt. Både fra egne kolleger og fra andre, sier Siraj.

At enkelte i næringen har vært negative til Bygg21s forslag, gjør Siraj optimistisk med tanke på fremtiden.

– Når folk reagerer negativt, tyder det på at forslagene faktisk kan endre noe. Vi trenger ikke få med oss hele bransjen hvis vi får til noe som faktisk virker, sier Siraj.