Hvem er er best på å fremme miljø i Norge?

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg og eiendomsnæring. Inviterer næringen til å beskrive sine bidrag til miljømotivert innovasjon.

– Vi ønsker å skape en oversikt over de ledende aktørene innen miljømotiverte innovasjoner. En oversikt gir Bygg21 og andre bedre mulighet for å optimalisere bruken av de kunnskaps- og innovasjonsmiljøene som er og øke kunnskapsdelingen. Indirekte vil oversikten gi bidrag til hvordan Bygg21 prioriterer sitt arbeid for å øke bærekraften i norsk bygg og eiendom, sier eiendomsfaglig leder i Bygg21, Falko Müller-Tyl.

Rundt 40 organisasjoner er bedt om å svare på et eget spørreskjema, for å beskrive egne bidrag til miljømotiverte innovasjoner.

ØNSKER DU Å DELTA I KARTLEGGINGEN?

Dersom du og din virksomhet ikke har mottatt dette skjemaet, håper vi du klikker deg inn på spørreskjemaet her, slik at dere blir med i kartleggingen på en riktig måte.

I skjemaet ber vi om en beskrivelse av organisasjonens/ordningens egenskaper, dens virkemidler, videre utvikling og hovedtiltak på bærekraftsatsingen i bygg.

– Vi håper å få flest mulig tilbakemeldinger. Respondentene vil få oversikten til gjennomgang før stoff fra kartleggingen publiseres. Derigjennom vil dere få anledning til å unnta deler av informasjonen gitt oss fra videre spredning, sier Müller-Tyl.

BAE-næringen står for rundt 40% av energiforbruket i Norge gjennom bygging og drift. Derfor har forbedringer på energibruk og andre bærekraft-tiltak store effekter på miljøet.

Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, for å bidra til at næringen kan løse sine utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling på en bedre måte. Vår rolle er å prioritere, motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen, for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv utvikling av næringens prestasjoner.