Lean og SpeedUp tema for første frokostmøte

Produktivitet var tema da Bygg21 startet sin serie av frokostmøter i april. Mer enn 60 deltakere møtte opp tidlig for å høre Statsbyggs og Reinertsens erfaringer med økt produktivitet gjennom Lean og SpeedUp.

BAE-næringen har fått mye kritikk på grunn av lav produktivitetsøkning sammenlignet med andre bransjer. Derfor er forbedring av produktivitet i byggenæringen et av de viktigste satsingsområdene i Bygg21s strategi.

På frokostmøtet presenterte Geir Jensen erfaringer med Lean-metodikk i Statsbygg. I Statsbygg må alle prosjekterende ha Lean inn i avtalen og prosjektdeltakerne må vise lojalitet til prosjektgruppen.

Grunnlaget for en vellykket prosjekteringsprosess ligger i at prosjektdeltakerne involveres tidlig nok i planleggingen og at BIM brukes i prosjekteringsfasen, på byggeplass og i møter. Da øker også sjansen for at alle går i takt under byggefasen etterpå.

SpeedUp-prosjektet i Reinertsen har som hovedmål å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget for en reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Reduksjonen skal være minimum 30 til 50 prosent sammenlignet med 2013-nivå, og skal kunne demonstrere at dette er mulig i tre-fem prosjekter innen 2017.

Kristian Reinertsen skisserte hovedsatsingene i SpeedUp-prosjektet, som så langt har identifisert sju virkemidler/strategier for effektivisering:

1. bedre dialog mellom aktørene i verdikjeden

2. bedre ledelse i alle ledd med klare mål og ambisjoner

3. bedre oppstart med et normert opplegg for dette, kalt «kick-start»

4. BIM/digitalisering

5. concurrent engineering – sikre tverrfaglig/flerfaglig arbeid gjennom hele planleggings- og prosjekteringsprosessen

6. Lean construction eller «Smart produksjon»

7. standardisering – KIB («Konseptuell Industriell Bygging»)

Les mer om Speedup på prosjektnorge.no 

DIAGRAMMET VISER HVORDAN TIDSBRUK PÅ BYGGEPLASSEN FORDELER SEG.

Hvis vi undersøker tidsbruk på byggeplassen, ser vi at bare litt over halvparten av tiden blir brukt til produktive aktiviteter, mens resten blir sløst bort for unødvendig venting og feilretting.

Her ligger det et stort potensial for forbedring, som både Lean-metodikk og SpeedUp-prosjektet prøver å frigjøre.

BAE-næringen har fått mye kritikk på grunn av lav  produktivitetsøkning sammenlignet med andre bransjer, slik grafen viser: (Kilde: SSB)