NKF og Bygg21 bedrer kommunenes bestillerkompetanse

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Bygg21 har inngått en samarbeidsavtale om prosjektstøtte for å bedre bestillerkompetansen i offentlige investeringsprosjekter innen bygg og eiendom.

– Prosjektet utgjør en betydelig og historisk satsing innenfor et område av stor samfunnsmessig betydning, uttaler Torbjørn Vinje, direktør i NKF.

Det offentlige anskaffer for mellom 163 og 245 milliarder kroner årlig i eiendom, bygg og anlegg. En stor andel anskaffes av kommunene. Høykompetente kommuner kan redusere kostnader og risiko gjennom gjensidig deling og bruk av beste praksis. Kommunene kan i fellesskap høyne sin kompetanse ved å hente inspirasjon og løsninger fra andre utbyggere og leverandører. 

TRE DELPROSJEKTER

Samarbeidsprosjektet består per i dag av tre delprosjekter:

– Utvikle standard kravspesifikasjoner for kommunale bygg 


– Utvikle web-verktøy for prosjektgjennomføring 


– Etablere en rådgivningstjeneste for kommunene.

Standard kravspesifikasjoner dreier seg om å forenkle og effektivisere anbudsprosessen. Gjennom prosjektet skal NKF utvikle standard kravspesifikasjoner for barnehager, skoler, sykehjem, boliger og andre aktuelle kommunale bygg.


Web-verktøyet skal være et hjelpemiddel for overordnet styring av prosjektene. Verktøyet skal bygges opp etter samme struktur som fasenormen «Neste steg» og inneholde aktuelle dokumenter for å støtte gjennomføringen i de ulike stegene.

Rådgivningstjenesten skal hjelpe kommunene med å utvikle bestillerkompetansen over tid, blant annet gjennom kompetanseoverføring på tvers av kommunegrensene. 

BYGG21 BIDRAR AKTIVT

– Jeg har stor tro på at prosjektet vil gi bedre bestillerkompetanse hos kommunale oppdragsgivere. Det vet vi av erfaring vil gi billigere og bedre bygg, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21. Bygg21 har to representanter i styringsgruppa for prosjektet.

– Det er avgjørende for samarbeidet at vi er med aktivt i styringen, fortsetter Tiltnes.

Hovedstyret i NKF støtter helhjertet opp om satsingen.

– De ser at prosjektet har klar overføringsverdi til andre kommunaltekniske fagområder, sier Vinje i NKF.

Fagforumet NKF bygg og eiendom har fått ansvaret for prosjektgjennomføringen. Styreleder i forumet  Jan-Egil Clausen leder styringsgruppen.

– Det blir også representasjon fra sentrale aktører i referansegruppa. Det gir solid forankring, og sikrer gode faglige innspill underveis, avslutter Vinje.