Seks arbeidsgrupper skal jakte på bransjestandarden

Aktiv bruk av digitale løsninger, industrialisert design og produksjon og halvert planleggingstid skal gjøre bygg- og eiendomsbransjen mer effektiv. Nå skal seks arbeidsgrupper finne svar på hvordan beste praksis kan sette standard for hele bransjen.

Bygg- og eiendomsnæringen kan bli 20 prosent mer kostnadseffektiv. Det har vært utgangspunktet for arbeidet til Bygg21, som har satt år 2020 som mållinje. Før jul spisset statsråd Jan Tore Sanner sin bestilling til Bygg21. Nå er marsjordren gitt frem mot mål.

– Retningen er staket ut. Nå skal det jobbes og leveres, sier Bygg21s direktør Sverre Tiltnes.

Seks arbeidsgrupper skal sørge for fremdriften. Hver med sitt mandat og bestillinger fra Bygg21 styre. Løsningene de kommer frem til skal testes ut av bransjen gjennom Bygg21s strategiske råd. Deretter vil Bygg21s styre gi sine anbefalinger og løsninger til bransjens utvikling.

– Hvis alt går som det skal, vil vi næringen og myndighetene sammen ha satt standarden for en mer effektiv og grønn næring, sier Tiltnes.

– Vilkårene for å få det til har vi allerede på plass. Vi har 80 av bransjens beste hoder, fra 60 bedrifter, med på tillitsmanns-laget. Mange andre er allerede med i prosjekter og satsninger, og flere skal det bli. Dette er et ordentlig krafttak fra bygg- og eiendomsbransjen. Jeg er sikker på at vi vil lykkes, sier Tiltnes. 

SER TIL ANDRE BRANSJER

En del av arbeidet vil være å hente inspirasjon fra andre næringer. Et eksempel er møbelindustrien, som har utviklet metoder for å produsere store volum med høy kvalitet til lav pris. Et annet er systemene for logistikk og sporing i dagligvarehandelen.

– På en byggeplass kan den samme varen flyttes både fem og åtte ganger før den kommer til endelig anvendelse. I en moderne dagligvarehandel er det utenkelig. Her kan vi som bransje ha noe å lære, sier Tiltnes.

Arbeidsgruppene skal ikke bare se til andre næringer. Løsningene for effektivisering eksisterer allerede i bygg- og eiendomsbransjen. Men hvis bransjen som helhet skal bli mer effektiv, må flere gjøre som de beste. Derfor skal også Bygg21 spre ordet om beste praksis.

– Effektivitet handler ikke nødvendigvis om å løpe fortere, men å være målrettet når vi løper. Vi kommer ikke til å finne på noe nytt, men skal sørge for å sette sammen det beste fra praktikerne og forskerne. Eksemplene finnes der ute allerede, vi må bare ta dem i bruk, sier Tiltnes.

LEGGER HODET PÅ BLOKKEN

Listen over tiltak er lang og omfattende: Plan og byggesaker på halve tiden, bedre samarbeid mellom utbygger og kommune, aktiv bruk av digitale løsninger, industrialiserte produksjonsopplegg, forbedrede kontrakter, rett kompetanse på rett plass, og nye målemetoder av effektivitet.

– Disse fremskrittene må ikke gå på bekostning av rett kvalitet. Vår arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft vil derfor bidra med oversikt og klargjøring av de kvalitet for bruker, eier og samfunn, sier Tiltnes

Men å fremme forslag til forbedringer er ikke nok. Ifølge Tiltnes vil Bygg21 mislykkes hvis ikke bransjen lykkes med å innføre tiltakene.

– Vi kan ikke effektivisere på vegne av bedriftene. Kostnadsreduksjoner skjer i hverdagen, i planarbeid og på byggeplassen, ikke i arbeidsgruppene. Vi har ikke lykkes med våre tiltak før næringen tar i bruk forslagene, sier Tiltnes.

Av den grunn skal resultatene fra Bygg21s arbeid eies og forvaltes av beste eier. Da er det avgjørende at de som overtar resultatene er med fra starten av, enten dette er en bransjeorganisasjon eller andre.

Derfor legger Tiltnes og Bygg21 nå hodet på blokken.

– Hvis du ikke står frem med ambisjonene dine og forplikter deg til oppgaven, vil du ikke lykkes. Nå legger Bygg21 og alle våre samarbeidspartnere hodene våre på blokken. Bygg- og eiendomsbransjen skal bli 20 prosent mer effektiv i løpet av 2020, erklærer Tiltnes.

FAKTA

Bygg21s seks arbeidsgrupper skal levere sine resultater i perioden 2017-2019. Her er arbeidsgruppene som skal levere i 2017:

1. Næringens rolle i plan- og byggeprosesser

Oppgave: Utvikle fellesløsninger for utbygger og kommune, som effektiviserer næringens samhandling og aktivitet i møte med myndighetene.

2. Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling

Oppgave: Legge frem anbefalte metoder og /eller ordninger for måling av produktivitetsutvikling, kostnadsutvikling, kundetilfredshet og feil i leveranser i byggenæringen.

3. Kvalitet og bærekraft

Oppgave: Bidra til grønn konkurransekraft i et velfungerende bygg- og eiendomsmarked gjennom anbefalinger som stimulerer til bygg med verdi for sluttbruker og omgivelsene.

Her er arbeidsgruppene som skal levere i 2018:

4. Samhandling i byggeprosjekter

Utvikle muligheter og vurdere barrierer for bedre samhandling i næringens mest brukte gjennomføringsmodeller, og anbefale verktøy og metoder som effektiviserer samspillet.

5. Industrialisering av byggeprosjekter

Ta konkrete initiativ for økt industrialisering, basert på hvilke områder som egner seg for gjentakelse av kjente løsninger- og prosesser med størst potensial for økt produktivitet

6. Kompetanse som konkurransefortrinn

Gi anbefaling til hvordan kompetanse i byggeprosjekter i hele verdikjeden skal etterspørres på en enkel og formålstjenlig måte.