Stort effektiviseringspotensial

Første del av strategiprosessen i Bygg21 viser at næringen er samstemt i at det er et stort forbedringspotensial i egen bransje.

Bygg21 gjennomførte før sommeren dybdeintervjuer og arbeidsmøter med næringen over hele landet. Konklusjonene er nå samlet i en rapport gjennomført av Faveo på oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet.


PLANLEGGING OG SAMSPILL

– Næringen er samstemt i at det finnes et stort potensiale i å gjennomføre byggeprosessen på en annenmåte enn hva tradisjonen tilsier. Vi må lære oss å planlegge bedre og prosjektere ferdig det som skal bygges før oppstart. Dette er nødvendig for å skape en industri, sier styreleder i Bygg21, Petter Eiken.

– Næringen har gitt Bygg21 i oppdrag å se på hva som kan sikre kvalitet og kompetanse, sier Petter Eiken, styreleder i Bygg21

En overveldende stor del av næringen ser på godt samspill i et prosjekt som en viktig drivkraft for at prosjektet skal oppnå sine mål. Her er byggherren en viktig premissgiver for å skape et godt samarbeid.


UTDANNINGSLØP SOM HENGER SAMMEN

Utdanningsinstitusjonene i byggenæringen ønsker mer og tettere samarbeid med hverandre, – og langt bedre interaksjon med næringen. Næringen på sin side ønsker seg et «sømløst» utdanningssystem, hvor man bygge på fagutdanning med ingeniørstudier. I tillegg ønsker næringen i større grad sertifiseringsordninger for utvalgte fag.

GLOBALISERING OG KONKURRANSE

Konsekvensene av globalisering og økende arbeidsinnvandring skaper frustrasjon. – Næringen vil at Bygg21 skal se på hva som kan gjøres for å sikre kvalitet og kompetanse i markeder som i dag i stor grad er preget av arbeidskraftinnvandring og til dels ulovligheter, fortsetter Eiken.

BYGG21S VIDERE ARBEID

Bygg21 skal medio 2014 legge frem forslag til tre nasjonale strategier og handlingsplaner:

1) FoU og innovasjon
2) Utdanning og kompetanseutvikling
3) Formidling av kunnskap og erfaringer

– Vi takker informantene som stilte til dybdeintervjuer, de som svarte på spørreundersøkelsen og de som deltok på arbeidsmøtene for verdifulle innspill. Styret i Bygg21 har ikke tatt stilling til alle synspunkter og anbefalinger som framkommer i rapporten, men vi tar med oss innspillene inn i den videre strategiprosessen, sier Petter Eiken.