Vil oppnå felles forståelse

Bygg21 finansierer utviklingen av den web-baserte Byggordboka, et samarbeid mellom flere aktører i bygg- og eiendomsbransjen med teknisk løsning utviklet av studenter ved dataingeniørlinjen på NTNU-Høgskolen i Ålesund.

Ordboka er laget med utgangspunkt i heftet «Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltningen» med definisjoner og forklaringer utarbeidet av Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe og Ove Weisæth. Heftet ble laget i 2008 og trykket og formidlet ved hjelp av Norges Bygg- og Eiendomsforening. Foreløpig er det de rundt 400 artiklene fra dette heftet som er lagt inn i databasen, i tiden fremover skal det jobbes med å legge til innhold fra flere ordlister, blant annet fra FoU-prosjektet «Oscar – Verdi for eier, bruker og samfunn», slik at ordboka kan være til nytte for flest mulig i bygg- og eiendomsbransjen. I tillegg har Boligprodusentenes Forening sin ordliste, og Norsk Eiendom sin. Det jobbes nå med å avklare om disse ordlistene kan inkorporeres i Byggordboka.no eller om de bare skal lenkes til.

– Det var flott at vi kunne bruke tre studenter, sier Svein Bjørberg, det er en verdifull innsatsfaktor i alle utviklingsprosjekter. Å delta i slike prosjekter gir studenter en god og verdifull erfaring de kan ta med seg inn i arbeidslivet.

TRE HOVEDMÅLGRUPPER

Det er tre hovedmålgrupper for ordboka; studenter innen bygg- og eiendomsfag, folk som jobber i bygg- og eiendomsbransjen og folk som er involvert i rettsapparatet. Jurister er avhengige av presise definisjoner, og sakkyndige bruker mye tid på å forklare ord og uttrykk som ikke alltid har en presis og omforent betydning. Også når det gjelder anskaffelser er definisjoner viktige. – Det klages ofte på manglende bestillerkompetanse, fordi de som leser bestillingen legger en annen mening i ordene enn det bestiller gjør, mener Bjørberg.

Etter hvert skal også erfaringer fra Oscar-prosjektet, som handler om å optimalisere utformingen av bygg for å gi mest mulig verdi til dets eiere og brukere, inn i ordboken. Oscar-prosjektet (www.oscarvalue.no)  er et samarbeid mellom en rekke kjente aktører i byggenæringen; entreprenører, arkitekter, rådgivere, offentlige byggherrer og forvaltere, FM leverandører og akademia, blant annet NTNU og HiOA, samt internasjonalt nettverk.

I tillegg til den rene ordbok-delen vil man blant annet finne en utførlig oversikt over bransjenormen Neste Steg sammenstilt med andre benyttede faseplaner i næringen, som skal bidra til en felles forståelse av de ulike trinnene i en byggeprosess.