Bygg21 arbeider for å øke yrkesfagenes attraktivitet og anseelse. Foto: Colourbox.

Yrkesfagene skal bli mer attraktive

Bygg21-strategien fastslår følgende ønskede fremtidsbilde: Bygg- og installasjonsfagene er attraktive og ungdom velger disse fagene fordi utdanningen er spennende, relevant og moderne. De får lærlingplass og byggenæringen gir gode utsikter for en attraktiv yrkeskarriere og personlig utvikling.

Det utdannes i dag alt for få fagarbeidere til å dekke behovet i norsk bygg- og anleggsindustri. Arbeidsinnvandring har derfor vært nødvendig det siste tiåret for å dekke behovet. Innvandrerne har i hovedsak kommet fra andre nordiske land, Polen og Baltikum.

Men for de ikke-skandinaviske arbeidstakerne er språket, samt bakgrunnen fra en mindre egalitær ledelse- og bedriftskultur en utfordring, og dessverre gjøres det for lite for å oppgradere den utenlandske fagkompetansen.

Fakta:

  • I perioden 2007 til 2014 gikk søkermassen til bygg- og anleggsfag ned 40% fra 5800 til 3401 søkere.
  • I 2015 gikk antall søkere til bygg- og anleggsfagene opp med 11 % fra 3401 til 3774.
  • Y-veien er et ingeniørstudium for de med yrkesfaglig utdanning og fagbrev.

HVA KAN GJØRES?

Byggenæringen bør ikke bli mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft, enn den er i dag. Derfor må vi øke attraktiviteten og rekrutteringen til yrkesfagene som utdanner fagutdannede håndverkere. Utdanningstilbudet må fremstå som et attraktivt fundament for jobb og karriere. Samtidig må det utvikles en ordning for vurdering, supplering og godkjenning av utenlandsk fagkompetanse.

For å øke yrkesfagenes anseelse må det jobbes systematisk for å bedre lærlingeordningen. Bygg21 støtter derfor forslaget om at bruk av lærlinger skal bli et krav i offentlige byggeprosjekt. Ulike utdanningsveier til en yrkeskarriere i byggenæringen må synliggjøres og kommuniseres, og mulighetene for et mer integrert utdanningsløp, spesielt fra fagutdanning til høyere utdanning, bør utredes. Her finnes Y-veien, et ingeniørstudium for de med yrkesfaglig utdanning og fagbrev. Men også andre tiltak som kan lette overgangen fra en fagskoleutdanning til en universitets- og høyskoleutdanning, bør utredes.

Samtidig må fagskolenes anseelse økes. Kompetente fagarbeidere er en viktig ressurs også på ledelsessiden og det er derfor behov for å utvikle ledere med fagarbeiderbakgrunn.

Bygg21 skal støtte næringen i et felles løft for bedring av næringens omdømme og markedsføring overfor ungdom gjennom bruk av media og kontakt med skolene. Blant annet skal vi utrede hvordan man kan øke fagskolenes anseelse og bidrag.