Signatur

Signering

Vi vil arbeide spesielt med følgende tiltak (kryss av for minst ett):

Avhuking 1

En god og realiserbar reguleringsplan skapes av kommunen og utbygger(e) sammen. Veilederen «Steg for steg» er utviklet for å lage gode reguleringsplaner på en effektiv måte. Verktøyet bygger på beste praksis og kunnskap, og ivaretar statens lovkrav og veiledere. «Steg for steg» anbefaler å organisere planarbeidet som et prosjekt. Veilederen gir gode praktiske råd til byrdefordeling og andre områder der reguleringsplanarbeidet er særlig krevende.

Last ned veilederen

Avhuking 2

De aller fleste aktørene i bygge- og eiendomsnæringen har en ambisjon om å levere bygg med best mulig kvalitet og bærekraft til lavest mulig kostnad. For å kunne oppfylle dette målet må byggeprosjekter planlegges og gjennomføres med en industriell tankegang gjennom hele verdikjeden. Det innebærer at hver enkelt aktør ikke bare må ta ansvar for sin del av leveransen, men også forstå sin og de andre aktørenes ansvar og roller i hele byggeprosessen. Startpunktet for å få dette til er at det lages en klar plan for prosjektet og hva man ønsker å oppnå. Det er viktig å tenke og planlegge industrielt fra start til mål og viktige beslutninger og aktører må komme tidlig inn i prosessen. Det er spesielt innenfor områdene organisering, flyt, standardisering, automatisering og teknologibruk at gevinstene ligger.

Last ned veilederen

Avhuking 3

Prosjektlederne hos byggherrer, entreprenører, rådgivere og underentreprenører bør benytte Bygg21s veileder for god samhandling.

I Bygg21s veileder for god samhandling blir det gitt seks hovedan­befalinger som er viktig for å bygge tillit mellom partene i et prosjekt, og som dermed vil bidra til å sikre effektive og rasjonelle prosesser. Hver anbefaling peker på handlingsrettede tiltak som erfaringsmessig gir økt verdiskaping i prosjektet.

Mye av ansvaret for å skape rammene rundt et prosjekt og en god kultur for samhandling ligger hos byggherren som har initiert prosjektet, men alle parter bør ta initiativ til å ta i bruk veilederen. Rent praktisk kan byggherre og totalentreprenør ta veilederen inn som vedlegg til kontrakten.

Last ned veilederen

Avhuking 4

Bygge- og eiendomsnæringen har et betydelig potensial for å videreutvikle kompetanse innen fagområder knyttet til byggeprosjekter, som f.eks. lederskap, prosjektledelse, samarbeid og fagarbeid. Uansett hvor gode verktøy vi har til disposisjon, er det menneskene som skal bruke dem, som er mest avgjørende for om et byggeprosjekt ender i suksess eller fiasko. For å oppnå suksess må kompetansebehovet kartlegges og tilpasses slik at prosjektets mål og formål kan oppnås. Alle nøkkelpersoner må tidlig involveres og leverandører må velges ut ifra hvem som best kan bidra til at prosjektet når sine mål. Et ensidig fokus på laveste pris er kontraproduktivt.

Last ned veilederen

Avhuking 5

For effektivt å lede og tilrettelegge for god gjennomføring av byggeprosjekter i dag kreves det at nøkkelpersoner, og spesielt prosjekt- og prosjekteringsledere behersker både oppgaveorientering og relasjons­orientering. Alle oppdragsgivere og virksomhetsledere bør derfor legge minst like stor vekt på relasjonskompetanse når de rekrutterer til slike funksjoner. Relasjonskompetanse er kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som bidrar til god samhandling. Viktigste egenskaper er empati, omtanke og vilje til å støtte prosjektets deltakere. Behov for relasjonskompetanse er uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Byggherren har et særskilt ansvar for å sikre at relasjonskompetanse vektlegges i hele verdikjeden – også hos seg selv. Den som setter i gang et byggeprosjekt må selv være kompetent.

Last ned veilederen

Avhuking 6

Digitalisering av byggeprosjektene blir viktigere og viktigere for å kunne industrialisere hele prosessen. Bruk og berikelse av BIM gjennom alle faser av prosjektene vil være avgjørende for å bli mer effektive og heve kvaliteten på prosjektgjennomføringen. For å få dette til må det stilles kontraktsmessige krav til hvordan BIM modellen skal brukes og forvaltes i prosjektet, og hvordan den skal overleveres ved kontraktslutt. Spesielt viktig er det å legge til rette for å lage en komplett digital tvilling som gir full oversikt over alle tekniske installasjoner, materialbruk og andre forhold som er avgjørende for å drifte bygget mest mulig effektivt. Byggets verdi for eier og bruker vil bli bedre.

Last ned veilederen

Avhuking 7

Digitale innkjøp gir byggets brukere, FDV-operatører, byggeiere og produksjonsfellesskapet effektiv tilgang til informasjon om produkter og løsninger. Digitalt innkjøp har et stort økonomisk og funksjonelt potensial for alle, og vil effektivisere administrative prosesser og fjerne dagens manuelle håndtering med tilhørende feilkilder. Hvis man skal hente ut effekten av en digital byggeprosess i senere faser (byggeplasslogistikk, installasjon, montering og drift m.m.) må både varebestillingen og -mottak gjøres digitalt. I tillegg åpner det for tidligere varebestilling og bedre planleggingshorisont for produsenter og varehandel. Det er en forutsetning at dette baserer seg på bruk av åpne, etablerte standarder. Bruk av GS1 standardene GTIN, RFID og GLN er viktige for å oppnå sporbarhet på produkter gjennom verdikjeden i hele produktets levetid, fra produksjon via montering til gjenbruk og resirkulering. Da sikrere man full sporbarhet på produkt, plassering, produsent og produktinnhold.

Last ned veilederen

Avhuking 8

De 10 kvalitetsprinsippene dekker hele bærekraftsperspektivet og bør være en veiviser for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder. Tipunktslisten skal sørge for at ingen viktige kvaliteter uteblir fra vurderingene, eller at man velger løsninger som tilfredsstiller noen kvaliteter, men motvirker andre fordi de ikke er med i målbildet. For å sikre bygg og områder som både er kostnadseffektive, miljøvennlige og helsefremmende, må alle prinsippene være tilstede i et visst omfang i alle prosjekter. De 10 kvalitetsprinsippene bør brukes i enhver planlegging av et område eller bygg. For å sikre kostnadseffektivitet, er det viktig å definere ambisjonsnivå og løsninger tidlig i prosessen. Godt samarbeid og forankring mellom byggherre, entreprenør og rådgiver er avgjørende.

Last ned veilederen

Avhuking 9

Alle prosjekter fasedeles. Fasenormen «Neste Steg» er første og eneste fasenorm for byggeprosjekter i Norge. Fasenormen bygger på beste praksis og kunnskap. Fasenormen legger vekt på presis presise vekslinger mellom fasene og god informasjonflyt. «Neste Steg» er et godt hjelpemiddel for effektiv organisering, fullstendige leveranser og bestillinger i prosjektforløpet, og reduserer muligheten for misforståelser. Fasenormen «Neste Steg» er referanse for Standard Norge sitt pågående arbeid med Norsk Standard fasenorm, og for internasjonal standardisering av digital informasjonsflyt.

Last ned fasenormen

Avhuking 10

Byggelig er en bruker-applikasjon for prosjektledere. Her er Bygg21s praktiske råd og løsninger som er spesielt relevante for prosjektledere samlet på ett sted. Løsningen er faseinndelt slik at prosjektlederen kan gå inn i akkurat den fasen som er aktuell og få tilpassede råd om hva som bør være prioritet. Byggelig er ikke et komplett prosjektstyringsverktøy, men en sjekkliste for å ivareta beste praksis prosjektledelse.

Gå til byggelig.no

Din signatur vil være synlig for andre på denne nettsiden. Hvilke tiltak din bedrift vil prioritere, publiseres ikke. Informasjonen vil bli brukt til statistikk som vil bli levert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi oppfordrer dere til selv å kommunisere om pågående eller planlagte tiltak.

Signatur

Samtykke