Bygg21 og Bygg21 Fase 2

Bygg21 prosjektet ble offisielt avsluttet i 2019. Da fikk byggebransjen ansvar for å ta stafettpinnen og videreføre arbeidet. RIF tok da initiativ for å videreføre prosjektet i det vi har definert som en Fase 2.

Samarbeidsprogrammet Bygg21 ble etablert gjennom Stortingsmelding 28 (2011-2012): Gode bygg for eit betre samfunn. Oppdraget var å utarbeide strategier for å heve bygg- og eiendomsnæringens kompetanse, bedre næringens innovasjonsevne, og bedre dens evne til å formidle og dele kunnskap og erfaringer. Gjennom samarbeidsprogrammet Bygg21 var målet å skape en fremtidsrettet, konkurransedyktig og kunnskapsbasert byggenæring.

Bygg21 prosjektet ble offisielt avsluttet i 2019. Da fikk byggebransjen ansvar for å ta stafettpinnen og videreføre arbeidet. RIF tok da initiativ for å videreføre prosjektet i det vi har definert som en Fase 2.

Denne fasen (videreføringen) handler om å «gjøre jobben» ved at alle aktørene i næringen blir kjent med, og tar i bruk, verktøykassen til Bygg21. Den består av beste praksisbeskrivelser og -veiledere som presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse

Målbilde for Bygg21 Fase 2 | Sammen skal vi realisere potensialet for økt verdiskapning

  • Innen 2023 skal kjennskapen til Bygg21 beste praksis- verktøy i byggenæringen ha økt
  • Innen 2023 har antall virksomheter som har signert og tatt i bruk Bygg21’s beste praksis-verktøy i eget forbedringsarbeid ha økt

Vi har laget en funksjonalitet der nye virksomheter kan gå inn og signere Bygg21-signaturen. I denne portalen viser vi alle virksomheter som har signert, noe vi håper vil være et kvalitetsstempel når potensielle kunder ser etter tilbydere og samarbeidspartnere.

Alle rapporter og veiledere fra Bygg21 er tilgjengelige via denne nettplattformen.

RIFs prosjekt Bygg21 Fase 2, Mål og visjon

Vår visjon for dette treårige prosjektet som ble igangsatt sommeren 2020, er at vi med denne videreføringen vil bidra til økt verdi for BAE-næringen, brukere og samfunnet. Vi har fokus på forbedring på flere områder: Miljø og klima samt økonomi og sosiale forhold.

Vi ønsker å jobbe langs tre akser:

  1. Påvirkning: Arbeide for å motivere flere til å signere Bygg21-signaturen
  2. Støtte: Sikre at de som har signert, følger opp sine intensjoner
  3. Etablere nye verktøy for læring: At vi må gjøre allerede utarbeidet materiale enda lettere tilgjengelig for flere ved hjelp av f. eks e-lærings moduler for de enkelte rapportene og veilederne

Resultatet av dette arbeidet vil fortløpende bli lagt ut i denne portalen.

Prosjektorganisasjon Bygg 21 Fase 2

Prosjektet ledes av Tania Wåge Leporowski og prosjekteier er RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen. RIFs utviklingssjef Ari Soilammi og kommunikasjonssjef Trond Brekke bidrar også i prosjektet. Prosjektet har som ambisjon: «Vi skal skape glede, stolthet og inspirasjon til alle parter som bidrar i dette viktige forbedringsarbeid for byggenæringen. Vi skal legge til rette for god samhandling og være åpne og transparente i vårt arbeid»