5. Gode bygg og områder ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet

Hva legger vi i dette

Med god tilgjengelighet mener vi:

  • at bygg og områder er tilrettelagt for alle mennesker i alle aldre uavhengig av funksjonsevne
  • at bygg og områder har god miljøvennlig adkomst både til fots, på sykkel, med kollektivtransport, utslippsfrie biler og alle andre former for miljøvennlige løsninger.
  • at bygg blir lokalisert slik at behovet for transport blir minst mulig.

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme bygg og uterom slik at så mange som mulig kan delta aktivt i samfunnet uavhengig av funksjonsevne. Med god utforming kan uterom ha mange positive effekter, slik det er fremhevet i kvalitetsprinsipp én. Utearealer som alle kan bruke uavhengig av alder og funksjonsevne, bidrar til å skape gode bomiljøer. Husbanken og Universell Utforming AS har utarbeidet et idéhefte for inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet for alle16.

Det er viktig å tilrettelegge for variert bruk for alle aldersgrupper og stimulere alle aldersgrupper til fysisk aktivitet. Det må være tilgjengelig ved at det er lett å ta seg frem for de som er dårlige til beins eller triller på hjul. Utformingen må bidra til at det er lett å finne frem. Og det må føles trygt og sikkert, som påpekt i kvalitetsprinsipp fire.

Det må være lett framkommelige gangveier, men det kan også være alternative gangforbindelser med trapper og litt ulendt terreng som kan bidra til trening av balanse. Treningsapparater eller installasjoner som stimulerer til styrketrening kan virke positivt på aktivitetsnivået17.

Hvorfor er dette viktig

Universell utforming

Universell utforming handler ikke bare om å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at vi unngår spesialløsninger. Alle vil i perioder av livet ha nytte av omgivelser som er universelt utformede; som barn, som småbarnsforeldre med barnevogn, på krykker med et brukket ben eller som eldre når bevegelse, syn, hørsel og kognitive ferdigheter reduseres. Universell utforming handler om omgivelser som er tilpasset alle mennesker i ulike livsfaser. Det som er nødvendig for noen er bra for alle.

Transport

I følge SSB bidrar transport med omtrent 30 prosent av Norges klimagassutslipp18. Veitrafikk fører også til helseskadelig lokal forurensing som særlig rammer folk i byområder med mye trafikk. Derfor er det viktig å tilrettelegge bygg, områder og byer slik at vi lettere kan velge miljøvennlige transportformer.

Riktig lokalisering reduserer energibruken til transport og forurensing på to gode måter. Vi får kortere reiseavstander, og vi legger til rette for at mesteparten av våre reiser kan gjøres med transportmidler som forurenser lite og som bruker lite energi.

Er dette kostnadseffektivt

Universell utforming kan gi noe høyere investeringskostnader, men med kostnadseffektiv planlegging kan merkostnadene reduseres til et minimum. I en studie gjennomført av SINTEF Byggforsk i 2010, ble det konkludert med at tilgjengelighetskravene som blir stilt til bolig i TEK10 medfører små kostnadsøkninger, og i de fleste tilfeller under 40 000 kroner. Det er god samfunnsøkonomi i å gjøre det mulig for flere å bo hjemme og delta i normalt arbeidsliv.

Når man skal gjøre eksisterende bygg mer universelt utformet, er det viktig å være fleksibel på løsninger og være kreativ for å oppnå sikre kostnadseffektivitet. God tilgjengelighet og riktig lokalisering gir kortere reisetid, færre ulykker og mindre helseskader. Det gir også stor samfunnsøkonomisk nytte.

Uteområde ved Ulsmåg skole Uteområdet ved Ulsmåg skole har integrert fine ramper som del av anlegget i bratt terreng. FOTO: FLM UDIR

Inngangsparti til leilighet Inngangsparti med god tilgjengelighet gjennom trinnfri adkomst, gode kontraster på utegulv og mellom vegg og dør. Dørhåndtak og ringeklokker kan brukes uavhengig av høyde. FOTO: HENTET FRA HUSBANKENS EKSEMPELSAMLING OM UNIVERSELL UTFORMING (2005)

Sykkelbølgen Ideen med et sykkelhotell er å skape en trygg og vakker sykkelparkering, for eksempel på t-bane- eller togstasjoner. Mange har dyre sykler som de er redde for at skal bli stjålet, og det er viktig med trygge parkeringsmuligheter under tak. Trygge og vakre sykkelhotell bidrar til å gjøre det mer attraktivt å sykle, og beriker byrommene de plasseres i. ILL: R+F+S ARKITEKTER

Trapp som også er løfteplattform i Eidsvollsbygningen. FOTO: STATSBYGG/TROND ISAKSEN

Kontorbygg på Skøyen, Oslo Konsentrert utbygging nær kollektivknutepunkter gjør at pendling med bil til og fra arbeidsplasser går kraftig ned. Her eksemplifisert med et kontorbygg på kollektivknutepunktet Skøyen i Oslo FOTO: KJETIL REE/WIKIMEDIA COMMONS


16. Universell Utforming AS (2017). Inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet. Tilgjengelig fra: http://universellutforming.org/wp-content/uploads/Idehefte_Inkluderende-uterom-som-stimulerer-til-aktivitet_h%C3%B8y.pdf

17. Ibid.

18. SSB. (2016). Utslipp til luft av klimagasser. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune