Byggsektoren kan redusere utslipp i transportsektoren gjennom riktig lokalisering og krav til fossilfri transport

Utslipp fra persontransport utgjør 10,4 prosent av nasjonale utslipp (5,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter)9. Persontransport er primært en konsekvens av valgt lokalisering av bygg.

Tungtransport på vei utgjør 5,8 prosent av nasjonale utslipp (3,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter)10. En vesentlig andel av tungtransport er forflytning av byggematerialer, fyllmasser og avfall fra bygge- og riveprosjekter.

Masser som graves opp i forbindelse med grunnarbeidet må fraktes vekk til egnet deponeringssted, og det kan også være at nye masser må transporteres til anleggsplassen for å jevne ut eller stabilisere grunnen. Anleggsmaskiner og andre mindre verktøy som benyttes på byggeplassen må kjøres til byggeplassen, og i senere faser vil det være behov for transport av andre materialer, inkludert prefabrikkerte byggelementer og interiør.

I løpet av levetiden til anleggsplassen vil også store mengder avfall genereres. Dette avfallet må transporteres vekk fra anleggsplassen og til egnet mottak. Mengde og transportlengde vil variere fra byggeplass til byggeplass for alle disse segmentene, og påvirke totale utslipp. I tillegg er det mange som jobber på en byggeplass, og det vil være mye persontransport til og fra byggeplassen.

En fersk rapport anslår at transport av maskiner og materialer til byggeplasser alene (ikke inkludert anleggsplasser) utgjør utslipp på 0,77 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det betyr 25 prosent av tungtransporten i Norge. I tillegg kommer anleggstrafikk og persontransport til og fra bygg- og anleggsplasser, som ikke er med i denne analysen.

Transportutslippene fordeler seg ifølge analysen i rapporten slik:

  • 56 prosent transport av masser
  • 11 prosent transport av maskiner og utstyr
  • 3 prosent transport av avfall
  • 30 prosent transport av materialer (5).

Veidekke har kjøpt inn 53 Nissan e-NV200 el-varebiler til vare- og persontransport, og entreprenøren varsler at dette bare er starten på selskapets el-satsing. Deres estimater viser at de totalt sparer 30. 000 kroner per bil i året i driftsutgifter sammenlignet med dieselbiler, og at de slipper ut 3,7 tonn mindre CO2 per bil hvert år. Neste skritt er elektriske pickuper som Nissan håper å ha på markedet om kort tid. http://www.bygg.no/article/1324474

Ved byggingen av Grorud flerbrukshus, stiller Kultur- og idrettsbygg i Oslo krav om at yrkestransporten til og fra byggeplassen skal være elektrisk eller gå på biodiesel. http://fremtidensbygg.no/breeam/blir-oslos-gronneste-byggeprosjekt/

Tiltak for å redusere utslippene

Reiser til og fra arbeid utgjør 18 prosent av alle enkeltreiser og 61 prosent av disse gjennomføres med bil (11). Bilbruk og trafikkmengde øker generelt med avstand mellom bolig, handlested og arbeidsplass. Både nåværende lokalisering, relokalisering av etablerte virksomheter, samt lokalisering av nye virksomheter og boliger har derfor stor betydning for nasjonale klimagassutslipp.

Transportutslipp er også i stor grad avhengig av byggeiers tilrettelegging av mobilitetsmønster. Byggeiere kan for eksempel begrense antall parkeringsplasser og tilrettelegge for sykling gjennom tyverisikker og tørr sykkelparkering, og dusj og garderober.

Byggsektoren kan videre bidra til å redusere utslipp fra tungtransport. Byggeier legger premisser for tungtransport gjennom både lokalisering av byggeprosjekter og gjennom valg av byggetomt. Ulike tomter har store variasjoner i behov for masseflytting for å gjøre tomten byggeklar.

Byggeiere begynner også å etterspørre fossilfri transport til og fra byggeplass, og entreprenører ser at de sparer både penger og utslipp ved å gå over til elektriske biler.

18 Bygg21-rapport: Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp 19 Kapittel Kapittel Bygg21-rapport: Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp Powerhouse Brattørkaia Entra ASA Kontorbygget på kaikanten i Trondheim vil i løpet byggets levetid prdusere den energien som er gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget. Et sydvendt skråtak gir optimale forhold for solcellebasert energiproduksjon. FOTO: ENTRA


9. 2015 SSB, Utslipp etter kilde.

10. 2015 SSB, Utslipp etter kilde.