Direkte utslipp fra bygg- og anleggsplasser kan reduseres med nær 100 prosent

Som næring bidrar bygg- og anleggsvirksomhet med 1,6 prosent av Norges klimagassutslipp i nasjonale statistikker, det vil si 0,85 millioner tonn CO2-ekvivalenter6.

Her regnes utslipp knyttet til bygge- og anleggstransport, samt utslipp fra maskiner og utstyr til arbeid og oppvarming på bygg- og anleggsplassen. Både nybygging, rehabilitering og vedlikehold regnes inn. Det er svakheter i beregningsmetodikken som er benyttet, særlig knyttet til at en del av grunnlagstallene er en framskrivning av tall innhentet i 1995. Det har vært en betydelig vridning i bruk av kilder til oppvarming etter 1995, og framskrivningene knyttet til bruk av drivstoff er usikre. Det kan derfor være grunn til å anta at reelle utslippstall er lavere (5).

De kommunale foretakene i Oslo; Undervisningsbygg, Kultur- og idrettsbygg og Omsorgsbygg har innført krav om fossilfri byggeplass. Kultur- og idrettsbygg var først ut med krav om fossilfri byggeplass i tilbudsforespørselen for Lambertseter flerbrukshall våren 2016. Ingen av entreprenørene la inn forbehold i tilbudene.

Ett av strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 (7) er å etterspørre fossilfri byggeplass. 30 byggherrer har foreløpig signert at de vil etterspørre dette på alle sine byggeprosjekter.

Tiltak for å redusere utslippene

En rapport fra 2017 har beregnet at klimagassutslippene kan reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging. Tiltak som har stor effekt er å bruke fjernvarme eller elektrisitet til oppvarming av byggeplassen og betongherding, bruke elektriske anleggsmaskiner, og bruke biodiesel til all transport av masser, materialer, maskiner og avfall til og fra byggeplassen. (5)

Rapportens kartlegging av barrierer for å ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer på byggeplasser peker på mangel på kunnskap i mange ledd og en fordom om at utslippsfrie alternativer koster mer. Krav fra byggherre om å benytte fossil- eller utslippsfrie alternativer kan være et effektivt virkemiddel for å tvinge aktørene til å tenke nytt og dermed bidra til å bygge opp erfaring med ikke-fossile alternativer. Å være tidlig ute med planleggingen og ha god kontakt med det lokale energiselskapet fremheves også som viktige punkter for å ta i bruk ikke-fossile oppvarmingsløsninger.

Når det gjelder bruk av anleggsmaskiner og transport til og fra byggeplassen er biodrivstoff et fossilfritt alternativ som er tilgjengelig i dag. Flere mindre, elektriske anleggsmaskiner og enkelte større elektriske maskiner er også kommersielt tilgjengelig. Tilgangen på elektriske alternativer er foreløpig begrenset. Økende etterspørselen etter slike alternativer fører til at tilgangen på utslippsfrie maskiner og transportalternativer fremover vil øke.

Rapporten peker også på at eksisterende avgiftsstruktur for bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport er en viktig årsak til at ikke-fossile alternativer ikke benyttes i større grad. Forfatterne mener at en avviking eller reduksjon av avgiftsfritaket vil føre til at fossil- og utslippsfrie alternativer vil bli mer konkurransedyktige og dermed tatt i bruk.


6. SSB, 2015, oppgitt etter næring.