Sammendrag

Bygg- og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Sektoren er en viktig premissgiver for både direkte og indirekte utslipp.

Offentlig klimastatistikk baserer seg på direkte klimagassutslipp fordelt på næring eller kilde. Bygg- og eiendomssektoren har forholdsvis små direkte utslipp, men gjennom sin innkjøpsmakt har sektoren stor påvirkning på utslipp i industri-, transport-, energi- og avfallssektoren.

De direkte klimagassutslippene fra bygg- og eiendomssektoren kommer primært fra fossil oppvarming av bygg og fossil energibruk på bygg- og anleggsplasser. Offentlige klimavirkemidler rettet mot byggsektoren har primært vært knyttet til mål om å fjerne fossil oppvarming. Nå øker også myndighetene oppmerksomheten på utslipp fra bygge- og anleggsplasser. Det er positivt av både klima- og luftkvalitetshensyn.

Klimagassutslipp fra fossil oppvarming av bygg utgjør kun 2,2 prosent av norske klimagassutslipp1. I tillegg kommer utslipp av HFK-gasser (sterke klimagasser) fra varme- og kjøleanlegg i bygg på omtrent 0,5 – 0,8 prosent av norske utslipp (2)2. Direkte utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør omtrent 1,6 prosent av norske utslipp3.

Byggsektoren står for innkjøp av 40 prosent av materialressursene. En rapport fra 2006 (6) beregnet at klimagassutslipp knyttet til bygg- og anleggsmaterialer utgjorde 8 prosent av nasjonale utslipp. I tillegg kommer utslipp i utlandet knyttet til materialer vi importerer. Byggsektorens innkjøpskrav vil derfor ha stor betydning for materialindustriens klimagassutslipp.

En fersk rapport anslår at transport av maskiner og materialer til byggeplasser (ikke inkludert anleggsplasser) utgjør 25 prosent av tungtransporten i Norge. I tillegg kommer anleggstrafikk og persontransport til og fra bygge- og anleggsplasser.

Byggsektoren tar et stort ansvar for å redusere og dokumentere både direkte og indirekte utslipp. Det gjør de blant annet ved å BREEAM-sertifisere byggene sine, delta som prosjekter i FutureBuilt og ZEB/ZEN og gjennom å forplikte seg til å gjennomføre «Eiendomssektorens anbefalte 10 strakstiltak for byggeiere» (7). En rekke selskaper i verdikjeden har også ambisiøse miljøstrategier for å redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp. I næringens egne verktøy premieres byggeier ved å stille innkjøpskrav til lavutslippsmaterialer og tiltak for å redusere transportutslipp.

Myndighetene kan akselerere den positive utviklingen i bygg- og eiendomssektoren gjennom å anerkjenne næringens tilnærming og verktøy og gjennom å gi insentiver til byggeiere og andre næringsaktører som gjennomfører tiltak for både direkte og indirekte klimakutt.


1. Utslippstall fra 2015, SSB, målt etter kilde.

2. Se sluttnoter for kildehenvisning

3. Utslippstall fra 2015, SSB, målt etter næring.