2.0 Sammendrag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Bygg21 i oppdrag å utvikle fellesløsninger som effektiviserer næringens samhandling og aktivitet i møte med plan- og bygningsmyndighetene. 

Denne rapporten og dens vedlegg svarer ut oppdraget med anbefalinger til bruk av beste praksis i plan- og byggesaksprosesser.

Bygg21s råd vil effektivisere plan- og byggesaker på en måte som gir:

  • Bedre, mer fleksible og bærekraftige planer med tanke på endringer i markedet og med felles visjon og omforente kvalitetsmål.
  • Betydelig redusert tid fra oppstartsmøte for ny reguleringsplan til vedtatt plan.
  • Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler som fordeler planens byrder på en måte som realiserer planen raskere.
  • Lavere prosesskostnader og færre innsigelser gjennom strukturert kvalitetsarbeid og godt samvirke mellom utbygger og kommunens planmyndighet.
  • Økt forutsigbarhet i kommuneplanens arealdel, hva gjelder utbyggers økonomiske og andre forpliktelser. Det forutsettes at kommuneplanens arealdel rulleres regelmessig.
  • Økt bruk av digitalisering.
  • Økt kvalitet i det bygde resultat.