5.0 Nytteverdi/effekt av anbefalingene

Denne rapporten har til hensikt å forbedre og effektivisere plan- og byggesak i tråd med beste praksis.

Det er mange grunner for å skape god kultur og effektiv praksis sammen, og det er tilsvarende gode grunner for utbyggere, byggenæringen, kommunene og statlige myndigheter til å følge Bygg21s råd.

Det er offentlige og private utbyggere som utarbeider de fleste reguleringsplanene, og næringen bærer derfor ansvar for å bruke beste praksis. Plan- og byggesaksprosesser er imidlertid et område med flere parter bestående av utbyggere, kommunen som plan- og bygningsmyndighet, statlige sektormyndigheter og fylkesmannen, i egenskap av klageorgan og som foreslått samordner av innsigelser. Derved er man avhengige av at kommunen, statlige sektormyndigheter, fylkeskommunen og fylkesmannen også forplikter seg til å følge beste praksis.

Norge har hensiktsmessige regler og et godt offentlig apparat for å løse utfordringer og finne muligheter når byer og lokalsamfunn skal planlegges og bygges. Våre råd og løsninger er formet for å endre håndtering av regelverket i overensstemmelse med beste praksis, supplert med nyttige justeringer av lov- og regelverk.

KMD har respondert positivt på Bygg21s råd til staten i rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» fra 2017. «Enkle grep»-rapporten markerte at offentlige og private investorer må jobbe sammen med myndighetene om god og riktig kvalitet på alt som skal bygges. Dette samarbeidet er i dag ofte mangelfullt. Rapporten som Bygg21 nå presenterer følger opp forslagene i «Enkle grep – raskere fra behov til bygg», ikke minst forslaget om at fylkesmannen skal ha fullmakt til å samordne statlige innsigelser.

Bygg21 har tidligere utredet effektiviseringspotensialet til å være 50 prosent høyere tidseffektivitet og 1-4 prosent kostnadseffektivitet. Arbeidet med denne rapporten bekrefter potensialet.  
Å skape en reguleringsplan i samarbeid mellom kommune og utbygger krever vilje, positiv holdning og kompetanse hos begge parter. Våre råd og løsninger omfatter effektive strukturer, gode prosesser og inneholder vilkår som må ivaretas i plan- og byggesakenes ulike steg.

Norge er et høykostland som er mer avhengig av digitale løsninger enn andre. Bygg21s råd om at alle plan- og byggesaker fremmes og behandles digitalt er rettet til de som best kan sørge for at dette skjer. Dersom alle plan- og byggesaker er fremmet og behandlet digitalt innen 2022 har bygg- og eiendomsnæringen blitt verdensledende.

Effekter oppsummert:

  • 50 prosent høyere tidseffektivitet
  • 1-4 prosent forbedret kostnadseffektivitet
  • En mer konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring
  • Økt forutsigbarhet
  • Økt andel planvedtak som lar seg realisere
  • Økt åpenhet og mer presis informasjon som følge av digitalisering