6.0 Om rapporten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Bygg21 i oppdrag å utvikle fellesløsninger som effektiviserer næringens samhandling og aktivitet i møte med myndighetene, i løpet av 2017.

For å belyse problemstillingen og informere om arbeidet, arrangerte Bygg21 et åpent lunsjmøte 26.01.2017 om utbyggingsavtaler1 og 15.11.2017 om fasenorm for reguleringsplan2.

Bygg21-styrets særskilte arbeidsgruppe har kartlagt kilder og kunnskapsbaser, og oppsøkt interessenter i bransjeforeninger, forskningsmiljøer og aktører i næringen for å invitere dem med på løsningene rapporten peker på.

Arbeidsgruppen har bestått av:

Adm. dirThor Olaf AskjerNorsk Eiendom
AdvokatStian Berger RøslandSelmer
Daglig lederChristine GrapeGrape Architects
UtviklingssjefHarald Martin GjøvaagSelvaag Bolig ASA
KommunalsjefAina TjosåsOs kommune
ForskerGro Sandkjær HanssenOsloMet

Vannkanten Stavanger Øst/Urban Sjøfront
FOTO: DESTINO/KRUSE SMITH EIENDOM AS

Arbeidsgruppen har særlig erfaring med beste praksis for gjennomføring av planprosesser og forhandling om utbyggingsavtaler som oppfyller krav til rimelighet og forholdsmessighet. Arbeidsgruppen er også bedt om å ta frem forslag til stegnorm for plansaker og finne ut av hva næringen trenger før et pilotprosjekt om forenklet automatisk byggesaksbehandling kan settes i gang.

Arbeidsgruppen har brukt forskningsresultater, veiledere fra Norsk Eiendom, Oslo kommunes Redesignet innsendt planprosess (RIPP) og en rekke andre kilder.

NTNU har bistått med kvalitetssikring av stegnormen og rådene om ansvarsdeling i reguleringssaker.

Adv. Ingrid Skaanes Sørensen, Kluge advokatfirma, har vært engasjert som juridisk rådgiver. Direktør Sverre Tiltnes, Bygg21, har vært arbeidsgruppens sekretær. Geelmuyden Kiese og kommunikasjonsrådgiver Jon Gangdal, Bygg21, har bidratt i redaksjonen.


1 https://www.youtube.com/watch?v=L2xGWJwCpYc
2 https://www.youtube.com/watch?v=kO9zUue5lzo&t=934s