1.0 Innledning

Denne rapporten er Bygg21s råd for økt kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling. Næringen må sammen med finansnæringen og myndighetene komme fram til en omforent måle-, analyse- og rapporteringsmetode, slik at nyttig kunnskap og statistikk om kundetilfredshet, produktivitet og feil i næringens leveranser kan bidra til å skape kontinuerlig forbedring i virksomhetene.

Rapporten er Bygg21s svar på Kommunal og moderniseringsdepartetets oppdrag til Bygg21 Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling (2017): «Bygg21 skal legge frem anbefalte metoder og/eller ordninger for måling av produktivitetsutvikling, kostnadsutvikling, kundetilfredshet og feil i leveranser i byggenæringen».

Kvalitet, produktivitet og kostnadseffektivitet er «summen av alt» som har gått med til å planlegge, prosjektere, produsere og omsette et bygg. Kostnadseffektivitet måles ofte i kroner og timer, og kan si noe om hvor godt en virksomhet har gjort det resultatmessig. Men siden det er mange andre innsatsfaktorer (blant annet kvalitetsnivå, produksjonsprosesser, markedsforhold) som bestemmer både pris og tidsforbruk, er slike målinger ikke tilstrekkelige for å kunne avgjøre om den reelle produktiviteten og kostnadseffektiviteten har gått opp eller ned. Forskjellige aktører anvender forskjellige statistikker, avhengig av interesser og hvor de befinner seg i verdikjeden. Forsøk på å gjøre målinger for sammenslutninger av virksomheter eller på bransjenivå blir derfor også upresise. Derfor er det blitt mer vanlig å diskutere tallene enn å bruke dem.

Det er krevende, men mulig å måle kvalitet, produktivitet og kostnadseffektiviet. Bruk av eksisterende kilder med høy kost/nytte kan gi målinger og analyser på bransjenivå som er omforente og troverdige. 

Bygg21 foreslår:

  1. Norsk Eiendom, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Finans Norge og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) etablerer en sammenslutning som årlig måler, analyserer og sammenstiller bygg- og eiendomsnæringens utvikling innen produktivitet, kostnader, kundetilfredshet og feil i byggenæringens leveranser.
  2. Arbeidet skal bygge på felles kunnskap om produktivitet, kostnadsutvikling, kundetilfredshet og feil, ved å gjøre bruk av de kildene som Bygg21 anbefaler brukt.
  3. For å sikre helhet, nytte og relevans må produktivitetsutviklingen i bygg og anlegg måles hver for seg. Dessuten må prisindeksene for bygg ta hensyn til kvalitetsendringer på en bedre måte enn i dag.
  4. Sammenstillingen av analysene publiseres i en årlig rapport som synliggjør verdien av målstyrte forbedringer i næringens virksomheter og i rammebetingelser satt av myndighetene og finansnæringen. Rapporten presenteres på et dertil egnet bransjearrangement i tredje kvartal.