3.0 Hva må vi forbedre?

Vi blir gode på det vi gjør mye, og vi gjør mer av det vi blir målt på. Det vi kan måle, kan vi også forbedre. Ved å regelmessig holde frem et sett med indekser for næringen, kan flere bedrifter måle seg mot de samme parameterne. Det vil gi grunnlag for bedre og mer presise diskusjoner om kvalitet og fremskritt i næringen. Finansnæringen og myndighetene må ta del i disse diskusjonene og være del av fellesskapet som måler næringens fremgang.

I denne rapporten gir Bygg21 svar på flere utfordringer i bygg- og eiendomsnæringen:

 • Kunnskap og relevant statistikk er spredt på mange hender med til dels ulikt ståsted og interesse. Det er behov for en sammenslutning som samler, analyserer og sprer omforent innsikt om næringens utvikling. En sammenslutning som bidrar til å motivere bygg- og eiendomsnæringen til målrettet forbedring av levert kvalitet, produktivitet og kundetilfredshet. En tilnærming som samsvarer med andre lands måling av næringens utvikling.1
 • Prisindeksene for næringen tar ikke tilstrekkelig hensyn til kvalitets-
  endringer. Dette fører til en snever beregning av produktivitet i byggenæringen, noe som gjør at SSBs statistikk for arbeidsproduktivitet er omdiskutert.
 • Til tross for godt kildemateriale hos banker og forsikringsselskaper er det kunnskapsbrist i næringen om skadetyper og skadeomfang.
 • Kundetilfredshetsundersøkelser varierer i oppslutning og er ulikt utviklet for boligbygg og næringsbygg. Dermed er kunnskapen om hvilke kvaliteter
  sluttbrukere verdsetter i et bygg både fragmentert og ufullstendig blant
  næringen og myndighetene. Ytterligere kartlegging av kundetilfredshet har potensiale for læring og utvikling av praksis.
 • Kostnadsutviklingen i bygg- og eiendomsnæringen de siste 10 årene har vært større i Norge enn i sammenlignbare europeiske land.2
 • Potensialet for å redusere feil og mangler i bygg- og eiendomsnæringen i Norge er ikke kjent. Tidligere kartlegging i regi av Sintef, og sammenligning av praksis med andre land indikerer at potensialet er betydelig.3

1 Constructing Excellence publiserer årlig en rapport om tilstanden i britisk bygg- og eiendomsnæring. Rapporten lages i samarbeid med med flere konsulentselskaper, og danner mal for rapportering i flere andre land. Se UK Industry Performance Report.

2 Eurostat, SSB.

3 Testrunder av prosessevalueringsverktøyet CII 10-10 (se kapittel 4.2.3, CII 10-10) viser at vi har en særlig utfordring knyttet til å prosjektere og planlegge godt nok før bygging sammenlignet med andre land. Byggskadefonden i Danmark kan vise til en nedgang fra 27 prosent til 3 prosent for alvorlige feil og mangler ved 5-års ettersyn. Endringen skjedde over en tidsperiode på 13 år.