1.0 Sammendrag

Bygg21 har utarbeidet sin første rapport som rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten handler om samspillet mellom byggenæring og myndigheter. Rapporten ønsker å bidra til at praksis og rammebetingelser gir økt forutsigbarhet, lavere kostnader, mer effektive plan- og byggeprosesser og sikre at planene kan gjennomføres.

Vi trenger en kultur for å ville noe sammen. Praksis kan ofte være i strid med lovens intensjon og hindrer ønsket utvikling og tilgang til utbyggingsområder. En praksis som påfører offentlige og private store og unødvendige kostnader målt i tid og penger. Potensialet for å redusere utbyggers og kommunens tidsbruk, kostnader og risiko er stort. Enkelt sagt: Sparer man tid, sparer alle penger.

De utfordringer som Bygg21 har utredet i denne rapporten, med tilhørende endringsforslag, har blitt utformet som råd; dels til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og dels til næringen og kommunale plan- og bygningsmyndigheter. I løpet av 2.dre halvår 2016 vil Bygg21 utvikle mer detaljerte råd og løsninger til næringen og kommunene.

Bygg21s tre råd til staten

Råd 1: To plannivåer er tilstrekkelig

Bygg21 foreslår at KMD utarbeider retningslinjer der kommunal arealplanlegging som hovedregel ikke skal omfatte mer enn to juridisk bindende arealplannivåer, bestående av kommuneplanens arealdel med bestemmelser, og en reguleringsplan med bestemmelser.

Videre anbefaler Bygg21 at KMD i retningslinjer for utarbeidelse av kommunale arealplaner, klargjør nærmere hvilken detaljeringsgrad som forutsettes brukt på de ulike arealplannivåene, med mål om å redusere detaljeringsgraden i arealplanleggingen.

Bygg21anbefaler KMD å utrede og forberede en lovendring som medfører at private får rett til å fremme forslag til områderegulering, tilsvarende den rett private har til å fremme forslag til detaljregulering etter plan og bygningslovens § 13-3, 2. ledd.

Råd 2: Sørg for mer forutsigbare rekkefølgekrav og samordning av innsigelser

Bygg21 ber departementet utarbeide retningslinjer slik at alle myndighetsområder med innsigelsesrett blir samordnet i ensartede rutiner og praksis. KMD bes vurdere en lovendring slik at alle innsigelser til planforslag samordnes av fylkesmannen før de fremmes.

Samtidig foreslår Bygg21 at det innføres plikt om at kommunen klargjør kommende krav til tekniske og sosiale infrastrukturkostnader på kommuneplannivå så langt dette er mulig, og varsle relevante parter.

Råd 3: Byggesaksbehandling kan forenkles og automatiseres

Bygg21 foreslår at departementet forbereder nødvendige tilpasninger og endringer i regelverket slik at tiltakshaver får tilgang til forenklet digital byggesøknad uten saksbehandling. Bygg21 anbefaler departementet å legge til rette for en felles, sterk og koordinert innsats for raskest mulig å ta ut potensialet som finnes i Altinn og Fellestjenester BYGG, samt automatisk samsvarsdokumentasjon via digitale regelsjekkere.

Bygg21s råd til byggenæring og kommuner

Bygg21 vil initiere et arbeid som samler næringen og kommunene til i fellesskap å gjøre bruk av veiledere og maler som er basert på gode eksempler, og at plan- og utbyggingsavtaleprosessen har en omforent strategi, som tar sikte på medvirkning og konstruktivt samarbeid mellom utbygger, kommunen og berørte parter. Et arbeid som bør ende opp i forslag til konkrete arbeider og råd i løpet av 2016.

Vi trenger en kultur for å ville noe sammen. Praksis kan ofte være i strid med lovens intensjon og hindrer ønsket utvikling og tilgang til utbyggingsområder. En praksis som påfører offentlige og private store og unødvendige kostnader målt i tid og penger. Potensialet for å redusere utbyggers og kommunens tidsbruk, kostnader og risiko er stort. Enkelt sagt: Sparer man tid, sparer alle penger.

De utfordringer som Bygg21 har utredet i denne rapporten, med tilhørende endringsforslag, har blitt utformet som råd; dels til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og dels til næringen og kommunale plan- og bygningsmyndigheter. I løpet av 2.dre halvår 2016 vil Bygg21 utvikle mer detaljerte råd og løsninger til næringen og kommunene.

Bygg21s tre råd til staten

Råd 1: To plannivåer er tilstrekkelig

Bygg21 foreslår at KMD utarbeider retningslinjer der kommunal arealplanlegging som hovedregel ikke skal omfatte mer enn to juridisk bindende arealplannivåer, bestående av kommuneplanens arealdel med bestemmelser, og en reguleringsplan med bestemmelser.

Videre anbefaler Bygg21 at KMD i retningslinjer for utarbeidelse av kommunale arealplaner, klargjør nærmere hvilken detaljeringsgrad som forutsettes brukt på de ulike arealplannivåene, med mål om å redusere detaljeringsgraden i arealplanleggingen.

Bygg21anbefaler KMD å utrede og forberede en lovendring som medfører at private får rett til å fremme forslag til områderegulering, tilsvarende den rett private har til å fremme forslag til detaljregulering etter plan og bygningslovens § 13-3, 2. ledd.

Råd 2: Sørg for mer forutsigbare rekkefølgekrav og samordning av innsigelser

Bygg21 ber departementet utarbeide retningslinjer slik at alle myndighetsområder med innsigelsesrett blir samordnet i ensartede rutiner og praksis. KMD bes vurdere en lovendring slik at alle innsigelser til planforslag samordnes av fylkesmannen før de fremmes.

Samtidig foreslår Bygg21 at det innføres plikt om at kommunen klargjør kommende krav til tekniske og sosiale infrastrukturkostnader på kommuneplannivå så langt dette er mulig, og varsle relevante parter.

Råd 3: Byggesaksbehandling kan forenkles og automatiseres

Bygg21 foreslår at departementet forbereder nødvendige tilpasninger og endringer i regelverket slik at tiltakshaver får tilgang til forenklet digital byggesøknad uten saksbehandling. Bygg21 anbefaler departementet å legge til rette for en felles, sterk og koordinert innsats for raskest mulig å ta ut potensialet som finnes i Altinn og Fellestjenester BYGG, samt automatisk samsvarsdokumentasjon via digitale regelsjekkere.

Bygg21s råd til byggenæring og kommuner

Bygg21 vil initiere et arbeid som samler næringen og kommunene til i fellesskap å gjøre bruk av veiledere og maler som er basert på gode eksempler, og at plan- og utbyggingsavtaleprosessen har en omforent strategi, som tar sikte på medvirkning og konstruktivt samarbeid mellom utbygger, kommunen og berørte parter. Et arbeid som bør ende opp i forslag til konkrete arbeider og råd i løpet av 2016.