2.0 Innledning

Bygg21 er et langsiktig og bredt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, og bygger på strategien «Sammen bygger vi fremtiden». Bygg21 skal legge til rette for at byggenæringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Bygg21s ambisjon er å redusere kostnadene i næringen med 20 prosent i løpet av 2020. Endringen skal skje gjennom økt effektivitet og seriøsitet i næringens egne samhandlinger (Bransjesamspillet) og i næringens møte med myndighetene (Myndighetssamspillet). Bygg21 skal medvirke til at beste praksis blir spredt og brukt.

Gjennom effektivt samspill og regional tilstedeværelse, er det et mål for Bygg21 å nå ut til hele næringen, virkemiddelapparatet, forsknings- og utdanningsmiljøene og relevante myndigheter. I denne omgangen ønsker Bygg21 å peke på utfordringer og fremme forslag som vil gi raske bidrag til målet om 20 prosent lavere kostnader i løpet av 2020. Bygg21 vil selv være en aktiv deltaker i å medvirke til resultatet.

Bygg21 har som rådgiver til Kommunal og moderniseringsdepartementet fått i oppdrag å påvise utfordringer i samarbeidet mellom det offentlige og byggenæringen, og foreslå mulige løsninger.

Det har vært et mål å lage en balansert rapport, som ivaretar myndighetenes ansvar for å ivareta samfunnsinteresser, og utviklernes behov for effektivitet og forutsigbarhet. Dagens praksis er ofte i strid med lovens intensjon og balanse. Noe som hindrer ønsket utvikling og tilgang til utbyggingsområder. Dersom næringens samspill med myndighetene skal gi resultat må partene respektere og forstå betydningen av gjensidige bidrag.

I denne rapporten fremmer vi våre råd til hvordan staten, næringen og lokale plan- og bygningsmyndigher, med enkle grep bedre kan møte hverandre.