Hvordan skaffe den beste kompetansen til byggeprosjekter?

Uansett hvor gode verktøy vi har til disposisjon, er det menneskene som skal bruke dem, som er mest avgjørende for om et byggeprosjekt ender i suksess eller fiasko. Men hvordan få tak i de beste i bransjen, og få dem inn på riktig sted til riktig tid? Svaret er tredelt:

  1. Den som setter i gang et byggeprosjekt må selv være kompetent for å vite hva slags kompetanse prosjektet trenger, og for å ivareta forretningsmessige interesser og brukernes behov gjennom hele prosjektet.
  2. Alle nøkkelpersoner må med på laget lenge før de skal begynne på selve arbeidet. Jo tidligere, desto bedre.
  3. Leverandører må velges ut fra hvem som best kan bidra til at prosjektet når sine mål.

Denne veilederen bygger på det første rådet i Bygg21s rapport «Kompetanse som konkurransefortrinn» der det heter:

Alle byggherrer, prosjekteiere og oppdragsgivere må kunne identifisere, etterspørre og skaffe riktig kompetanse til rett tid.

Veilederen er rettet mot både private og offentlige aktører som arbei­der med alle typer bygge- og eiendomsprosjekter. Den viser hvordan du kan analysere behov­et og sikre deg riktig kompetanse hos alle aktører gjennom hele planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen. Verktøyet er en kompetansemodell som er spesielt laget for byggeprosjekter. Modellen følger Bygg21s fasenorm «Neste steg»(1) som beskriver gangen i en byggeprosess gjennom åtte faser og steg.

Veilederen legger også til grunn fasenor­mens fire perspektiver som skal ivareta interessene til hovedaktørene i et byggeprosjekt:

  • Eierperspektiv – byggherre, investor og utviklere som har den forretningsmes­sige risiko gjennom prosjektet
  • Brukerperspektiv – de som skal kjøpe, leie og/eller bruke bygget
  • Utøvende perspektiv – de som skal prosjektere og produsere bygget
  • Offentlige perspektiv – myndighetene som stiller krav

Det er først når du kobler disse perspektivene til de forskjellige fasene i et byggeprosjekt, at du ser hvor viktig det er å definere både roller, ansvar og kompetanse.

Figur 1 Fasenormen «Neste steg»