2.0 Sammendrag

Bygg21s anbefalinger til beste praksis må tas i bruk av næringen og myndigheter. Bygg21 mener kommunale organisasjoner, bransjeorganisasjoner og bransjeforeninger spiller en særskilt rolle i å inspirere og motivere private og offentlige byggherrer, planmyndigheter og finansnæringen til å nyttiggjøre seg rådene. Finans- og reguleringsmyndighetene blir også spesielt viktige for å utvikle insentiver som fører til at aktører i større grad gjennomfører bærekraftige tiltak.

Næringen

Bygg21 har jobbet frem en strukturert kunnskapsbase som ligger til grunn for kvalitetsprinsippene, og som er utførlig omtalt i en egen rapport. Bygg21 oppfordrer NGBC (Norwegian Green Building Council) til å påta seg oppgaven med å forvalte og videreutvikle kvalitetsprinsippene i overensstemmelse med kunnskapsbasen som ligger til grunn for disse. NGBC forvalter BREEAM i Norge, som er den klart mest etterspurte og brukte tredjepartsdokumentasjonen for miljø og bærekraft for nye og eksisterende bygg. Organisasjoner og foreninger som EBA, RIF, NAL, Arkitektbedriftene, Norsk Eiendom, BNL, Grønn Byggallianse og FutureBuilt vil også være sentrale for å få private og offentlige byggherrer og planmyndigheter til å ta i bruk kvalitetsprinsippene ved utvikling av bygg og områder. De kan oppfordre sine medlemmer og prosjekter til å bruke kvalitetsprinsippene som en inspirasjon ved planlegging og bygging.

Byggenæringen er markedsstyrt og det er viktig at brukere etterspør bærekraftige bygg og områder for å få til endring. Det er avgjørende at aktørene som brukerne møter i salgsprosessen har oppdatert kunnskap om fordelene ved å velge bærekraftige løsninger, og at de gir relevant informasjon til brukerne. Arkitekter, takstmenn og meglere bør tilegne seg oppdatert kunnskap om bærekraftige løsninger og aktivt formidle dette til brukerne. Her kan Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere være viktige aktører for å spre kunnskap til sine medlemmer.

Finans Norge har en viktig rolle i forhold til finansinstitusjonene. Finans Norge og deres medlemmer er i ferd med å utarbeide et veikart for å stake ut kursen for hvordan finansinstitusjonene kan bidra til å omstille ulike sektorer til lavutslippssamfunnet. Vi tror at grønne lån og grønne obligasjoner til yrkesbygg, borettslag og utleieboliger være viktige virkemiddel for å få dette til.

Myndighetene

Vi anbefaler at lokal reguleringsmyndighet gjør aktiv bruk av de 10 kvalitetsprinsippene som en sjekkliste og inspirasjon når de sammen med utbyggerene formulerer mål og vilkår i reguleringsplaner, når de skal vurdere og godkjenne byggesaker, eller når de utformer forskrifter for bygg og områder. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og KS kan drive informasjonsarbeid mot kommuner. DiBK kan trekke veksler på listen med kvalitetsprinsipper inn i arbeidet med utforming av neste teknisk forskrift.

En del av de forslagene vi presenterer vil kreve lovendringer. Lovendringer vedtas av Stortinget. Departementene har også ulike virkemidler som kan benyttes til å påvirke bygg- og eiendomssektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å forvalte  plan- og bygningsloven med forskrifter, herunder teknisk forskrift (TEK), og kan initiere endringer i disse regulatoriske virkemidlene. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for Enova, som er et økonomisk virkemiddel.

Finansdepartementet har ansvaret for å forvalte skatte- og merverdiavgiftslovgivningen. Dersom Stortinget vedtar lovendringer kan skatte- og momsinsentiver benyttes som økonomisk virkemiddel. Byggsektoren har gjennom sin rolle som bestiller stor betydning for utslipp fra mange sektorer. Myndighetene kan stimulere bærekraftig utvikling gjennom å anerkjenne næringens tilnærming og verktøy, og gjennom å tilrettelegge for byggeiere som tar ansvar og stimulere til at byggsektoren bruker sin påvirkningskraft overfor andre næringer.