5.0 Nytteverdi/effekt av anbefalingene

Bygg21 skal bidra til grønn konkurransekraft i bygg- og eiendomsektoren gjennom anbefalinger som stimulerer til bygg og områder med verdi for sluttbruker og samfunnet. Dette skal skje på en måte som støtter målet om 20 prosents kostnadsreduksjon og som utfordrer, samordner og stimulerer næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv.

Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper er enkle å forholde seg til og stimulerer til handling. Kvalitetsprinsippene er egnet for utvikling av grønn konkurransekraft i små så vel som store virksomheter. Dermed vil kunnskapsbasert og bærekraftig kvalitetsarbeid i næringen kunne prege boligmarkedet og ROT-markedet så vel som næringsbygg.

Kvalitetsprinsippene har samlet og strukturert beste kunnskap om kvaliteter nyttig for markedet, sluttbruker og samfunnet. Bygg- og eiendomssektorens arbeid med bærekraft har de siste 20 årene hatt en ubalanse til fordel for hensynet til energieffektivitet og ytre miljø. Kvalitetsprinsippene er nyskapende ved at de ivaretar hensynet til det sosiale og økonomiske på linje med miljø. Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper vil derfor øke verdi for sluttbruker og samfunnet og bidra til at FNs bærekraftsmål oppfylles.

Om NGBC og DiBK går sammen om å eie og bruke kvalitetsprinsippene i sitt arbeid, vil dette effektivisere næringens kvalitetsarbeid overfor marked og myndigheter. Arbeidet bygger på det positive arbeidet som allerede er igangsatt i næringen.

Grønn konkurransekraft i bygge- og eiendomssektoren er avhengig av insentiver som dekker pionerens merkostnader. Eiendomsnæringen, finansnæringen og myndighetene må følge Bygg21s anbefalinger om å etablere insentiver.

Tiltak i bygg- og eiendomssektoren kan utløse betydelige klimareduksjoner. Bygg- og eiendomssektorens direkte og indirekte belastninger på klima er betydelig større enn sektorens betydning i klimapolitikken. Bygg21s rapport «Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp» er uavhengig og kunnskapsbasert, og er egnet som utgangspunkt for revisjon av myndighetenes klimapolitikk.

Powerhouse Kjørbo Entra ASA Verdens første rehabiliterte plusshus med BREEAM-NOR Outstanding. FOTO: CHRIS AADLAND