1.0 Innledning

Denne rapporten presenterer Bygg21s råd for hvordan utviklingen og prosessene bør drives mest mulig effektivt for å få til en økt grad av industrialisering og digitalisering i bygge- og eiendomsnæringen. indu­strialisering vil spille en sentral rolle for verdiskapningen og kostnads­utviklingen i næringen i årene framover. Vi legger til grunn at økt grad av digitalisering vil gi et bedre grunnlag for å tenke mer industrielt i hele verdikjeden – fra første idé om at et bygg tar form, via byggeprosessen og til det avhendes og/eller resirkuleres.

Rapporten har relevans for aktører som jobber med både store og små prosjekter, enten de er komplekse eller enkle. Den er rettet mot både offentlige og private byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Rapporten tar utgangspunkt i KMDs mandat til Bygg21 for 2017-2019:

«Styret skal legge frem en rapport over hvilke områder i byggenæringen som egner seg for gjentakelse av kjente løsninger- og prosesser, og hvor potensialet for økt produktivitet er størst. Styret skal foreslå kon­krete initiativ i næringen for økt industrialisering.»

Bygg21 har definert og konkretisert oppdraget innenfor tre leveranse­punkter:

  1. Anbefale viktige fellesløsninger og funksjonskrav som kan gjentas og brukes av flest mulig aktører.
  2. Foreslå digitale løsninger for produktsøk, logistikk og dokumentasjon i prosjekter.
  3. Foreslå og prioritere områder for harmonisering av felles nordiske regler og standarder.