2.0 Sammendrag

Det er stor enighet i næringen om at mer industrialiserte byggeprosjekter vil øke forutsigbar bruk av gode løsninger, materialer og rett kompetanse, og redusere kostnader og feil. Vi trenger felles verktøy og metoder som kan brukes av alle, og som kan stimulere til erfarings­overføring innad i og mellom bygge- og eiendomsbransjens mange aktører.

Etter å ha vært igjennom en rekke studier av industrielle prosesser, også innen andre bransjer, har Bygg21 tatt utgangspunkt i følgende hovedelementer som er bygget på prinsippene for industrialisering som SINTEF utarbeidet i 20171.

Organisering – Flyt – Standardisering – Automatisering – Teknologibruk

Det har ledet fram til følgende beskrivelse av hva industrialisering vil innebære i bygge- og eiendomsnæringen:

Industrialisering av byggeprosjekter er å planlegge og gjennomføre en pro­sess som i størst mulig grad gjentar bruk av standardiserte løsninger, industrielle metoder og digitale verktøy.

Hensikten er å sikre høy produktivitet og kvalitet gjennom effektive innkjøp, rask produksjon og god dokumentasjon.

Det viktigste suksesskriteriet for å gjøre store og nødvendige bransje­endringer, er å ta et bredt og overordnet grep, hvor bransjen står samlet rundt noen felles beslutninger – som blant annet åpne globale standarder. Det krever at alle aktører er villige til å gi slipp på tidligere faste grep om egne løsninger, proprietære standarder, isolerte databaser og lukkede arbeidsprosesser.

For å oppnå dette vil Bygg21 gi følgende tre råd og underliggende tiltak som vil gjøre det mulig å omsette rådene i praksis.

Bruk også Bygg21s veileder «Tenk nytt – bruk kjente løsninger», og hent inspirasjon for å industrialisere byggeprosessen og digitalisere materialkjøp.

Råd 1: Industrialiser byggeprosessen

Tiltak 1:

Tenk og planlegg industrielt fra start – krev at det tas i bruk industrielle metoder og verktøy.

Tiltak 2:

Organiser prosjektet slik at alle viktige beslutninger og aktører kommer tidlig inn i prosessen.

Tiltak 3:

Bruk og berik BIM gjennom alle faser av byggeprosessen. Etabler en «Digital tvilling» å bygge etter og til bruk i byggets driftsfase.

Tiltak 4:

Iverksett arbeidet med å avdekke hvilke felleskomponenter og standarder som må være på plass for å ta i bruk en heldigital industriell byggeprosess.

Råd 2: Digitaliser alle materialkjøp ved bruk av eksisterende åpne, felles standardiserte løsninger.

Tiltak 1:

Byggherrene må stille krav til at alle aktører i prosjektet bruker åpne, etablerte standarder for produktsøk, kjøp og leveranser.

Tiltak 2:

Bruk åpne standarder (GS1) for unik vareidentifisering og lokalisering på byggeplassen.

Tiltak 3:

Intensiver arbeidet i Standard Norge med å utarbeide produktdatamaler (PDT) for produkter og systemer.

Råd 3: KMD må intensivere og styrke arbeidet med nordisk harmonisering av byggeregler

Tiltak 1:

Start med å prioritere harmoniseringsarbeidet mellom Norge og Sverige.

Tiltak 2:

Sørg for at godkjent løsning for universell utforming (UU), brann/sikkerhet og produkter er gjensidig akseptert

Tiltak 3:

Åpne for gjensidig typegodkjenning av gjennomarbeidede konsepter, produkter og løsninger.

Tiltak 4:

Automatisk regelsjekk av TEK må utvikles. Mulighetene for maskinlesbare og tolkbare byggeregler må utredes for aktiv bruk.


1. Moum A, Høilund-Kaupang H, Olsson N, Bredeli M. Industrialisering av byggeprosessene – status og trender. SINTEF akademisk forlag, 2017.