Kilder

 1. Moum A, Høilund-Kaupang H, Olsson N, Bredeli M. Industrialisering av byggeprosessene – status og trender. SINTEF akademisk forlag, 2017.
 2. «Gode bygg for eit betre samfunn (Meld. St. 28 (2011-2012)),» [Internett]. Tilgjegelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-28-20112012/id685179/sec1. [Funnet 10 September 2018].
 3. Berg T.F Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon, SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 20, 2008.
 4. Bygg21. Fasenormen «Neste steg». Tilgjengelig: https://www.bygg21.no/globalassets/dokumenter/nestesteg_fullversjon.pdf Laget november 2015.
 5. Howell G, Ballard G. Implementing Lean construction: Understanding and action. Proc. International Group for Lean Construction, Brasil, 1998.
 6. Byggenæringens Landsforening (BNL). Digitalt veikart: Forslag til anbefalinger og tiltak 19/2 2017.
 7. Bygg21, Kartlegging av hvordan og i hvor stor grad byggenæringen anvender digitale muligheter innen produktsøk, logistikk og vareflyt. Tilgjengelig: https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/bygg21-undersokelse-digitalisering/Produktsøk og logistikk, prosjekt og questback, web. 13. september 2016.
 8. Fredholm B, Rapport från BEAst: Effektivare varuförsörjning, SBUF-projekt 12709, 14. januar 2014.
 9. Pousette A, Gustafsson A, Fynholm P, Edvardsen D F, Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses – Harmonisering av de nordiske träbyggreglerna. Main report. Publisert mai 2012. Tilgjengelig: http://www.nordicinnovation.org/Publications/harmonization-of-building-regulations-in-the-nordic-countries-for-wooden-houses/
 10. Boverket, Rapportnummer 2016-10, Nordiskt samarbete för harmonisering av byggregler om tillgänglighet. Publisert mars 2016. Tilgjengelig:
  https://www.boverket.se/sv/byggande/oversyn-av-boverkets-byggregler/nordiskt-perspektiv/
 11. NBO Housing Nordic. Med gemensamma regler bygger vi billigare! Rapport, NBO. 2016. Tilgjengelig: https://www.boverket.se/contentassets/a27a24fdc4ac497da255b9ea7888d1fd/med-gemensamma-byggregler-bygger-vi-billigare.pdf
 12. Jerkø S. Increased exchange in the Building Sector – Comparison of Building Legislation in the Northern Dimension region, TemaNord 2009:506, Nordisk Ministerråd, København. 2008.