1.0 Innledning

Denne rapporten presenterer Bygg21s forslag til råd og tiltak for hvordan alle aktører som deltar i et byggeprosjekt, kommer inn i prosessen med riktig og dokumentert kompetanse – til riktig tid. Anbefalingene har relevans for aktører som arbeider med både store og små byggeprosjekter, enten de er komplekse eller enkle. Den er rettet mot både offentlige og private byggherrer, og mot leverandører på alle nivåer. Rådet om dokumentert fagkompetanse som er rekruttert internasjonalt retter seg mot Næringsdepartementet, mens rådet om modulstrukturert opplæring retter seg mot Kunnskapsdepartementet.

Rapporten tar utgangspunkt i KMDs mandat til Bygg21 for 2017-2019: «Styret skal legge frem forslag til hvordan det kan bli enklere å etterspørre kompetanse i byggeprosjekter i hele verdikjeden.»

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i strategien «Sammen bygger vi fremtiden», og lagt til grunn at begrepet kompetanse omfatter fagkompe­tanse, prosesskompetanse, innovasjonskompetanse, relasjonskompetanse og ledelse.

Bygg21 har definert og konkretisert oppdraget innenfor to leveranse­punkter:

  • Utarbeide forslag til modell/format for hvordan byggherrer bedre kan etterspørre rett kompetanse i sine prosjekter, og hvordan leveran­dørene skal beskrive og dokumentere egen kompetanse.
  • Utarbeide forslag til hvordan man skal dokumentere fagkompetanse som er rekruttert internasjonalt.