2.0 Sammendrag

Kompetent prosjektstyring i prosjektene er en forutsetning for å sikre at et byggeprosjekt når sine forretningsmessige mål og får fornøyde brukere. Det finnes mye god kompetanse i bransjen, men den blir ikke alltid brukt og evaluert på riktig måte for å nå prosjektets mål.

En av årsakene er at byggherrer, prosjekteiere og andre oppdragsgivere ikke alltid selv har den nødvendige kompetanse til å identifisere prosjektets kompetansebehov, og til å skaffe og involvere kompetente medarbei­dere og leverandører på riktig måte og til riktig tid.

Det første av Bygg21s tre råd i denne rapporten handler om hvordan dette kan endres til det bedre, slik at kompetanse blir et enda større konkurransefortrinn også i byggebransjen. I tillegg til rapporten er det utarbeidet en egen veileder, «Flinke folk på riktig plass til rett tid – Kompetanseplanlegging i byggeprosjekter» som beskriver hvordan aktører i bygge- og eiendomsbransjen skal gå frem for å kunne følge råd 1.

De to andre rådene gjelder hvordan det skal bli enklere å dokumentere kompetansen til utenlandske fagarbeidere.

Råd 1: Alle byggherrer, prosjekteiere og oppdragsgivere må kunne identifisere, etterspørre og skaffe riktig kompetanse til rett tid

  • Tiltak 1: Byggherrer, prosjekteiere og oppdragsgivere må bli bedre til å forstå sin egen rolle og prosjektets kompetansebehov.
  • Tiltak 2: Identifiser prosjektets kompetansebehov.
  • Tiltak 3: Vurder og velg leverandører som best kan bidra til å nå pro­sjektets mål.
  • Tiltak 4: Bruk Bygg21s veileder «Flinke folk på rett plass til rett tid»

Råd 2: NOKUT må videreutvikles til å dekke næringens behov for godkjenning av utenlandsk fagutdanning

  • Tiltak 1: NOKUT må styrkes og utvikles slik at de har nødvendig kompetanse, kapasitet og rammebetingelser til å vurdere utenlandske fagbrev innen rimelige tidsfrister (Maks 14 dager).
  • Tiltak 2: NOKUT-ordningen må bygges ut slik at de kan behandle flere kvalifikasjonsområder og land enn i dag, og som er mest relevante for næringen.
  • Tiltak 3: NOKUT-godkjenning av utenlandske fagbrev må gjøres obliga­torisk for alle når det stilles krav til fagbrev.
  • Tiltak 4: Kommunikasjonen og kjennskapen til NOKUT i bransjen må styrkes – det må være et kvalitetsstempel å være NOKUT-godkjent.
  • Tiltak 5: Byggherrer må etterspørre NOKUT-godkjente fagarbeidere til sine prosjekter.

Råd 3: Modulstrukturert opplæring for fagene innen bygg- og anleggsteknikk må også prioriteres for utenlandske fagarbeidere som i dag har et fagbrev som ikke er tilsvarende norsk fagutdanning.

Råd 2 retter seg mot Kunnskapsdepartementet som sitter med ansvaret for utviklingen av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) og Råd 3 mot Kunnskapsdepartementet som har ansvaret for videregående opplæring. Siden Bygg21s oppdragsgiver er Kommunal- og moderningsdepartementet finner vi det likevel riktig å ta med de vurderingene som er gjort, og anbefalingene som blir gitt på dette området, i denne rapporten.