5.0 Effekten av tiltakene

De foreslåtte tiltakene vil bidra til at prosjektene bedre kan etterspørre og sikre at man får inn rett kompetanse, slik at prosjekter kan gjennomføres med god fagkompetanse og nå sine forretningsmessige mål – både når det gjelder kvalitet og kostnad. Rett kompetanse inn i prosjektene vil også sikre god produktivitet, samt færre feil og mangler. Flere byggherrer vil se at det både er praktisk og hensiktsmessig å etterspørre en høyere andel med fagbrev inn i sine prosjekter.

En styrking av NOKUT vil gi grunnlag for en mer seriøs næring hvor fagkompetanse både etterspørres og evalueres på rett måte. I tillegg vil dette skape større interesse blant norske elever for å velge yrkesfag, når de ser at det satses på fagkompetanse. At NOKUT er et nøytralt og bransje­uavhengig organ er positivt.

Sett i et samfunnsperspektiv vil en tilleggsbevilgning til NOKUT ha posi­tiv kost/nytteeffekt for myndighetene, næringen og den enkelte arbeidstaker.