6.0 Om rapporten

For å løse oppdraget knyttet til kompetanse som konkurransefortrinn har styret i Bygg21 etablert en arbeidsgruppe bestående av:

  • Bård Frydenlund (leder); konserndirektør, AF Gruppen AS
  • Halvard Kilde; adm.dir, Metier OEC
  • Steinar Krogstad; nestleder, Fellesforbundet
  • Steinar Holm; direktør, Eksisterende bygg, GK AS
  • Steinar Fretheim; direktør bygningspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL). Nå: utbyggingssjef E6 Innladet, Nye Veier
  • Trine Dyrstad Pettersen; teknisk sjef, Byggevareindustrien (BNL)
  • Michael Bors; kontraktsdirektør, Statsbygg

Medlemmene av arbeidsgruppene har ulik erfaring og utfyllende kompe­tanse. Dette har vært en styrke inn i arbeidet. Involvering og åpenhet gjelder for alt arbeid i Bygg21. Arbeidsgruppen har arrangert workshops med deltagere fra alle deler av verdikjeden og hatt arbeidsmøter med ulike aktører og organisasjoner som har bidratt med sine erfaringer. Temaet er også presentert og diskutert på ulike fagsamlinger og seminarer i regi av både Bygg21 og andre.

BNL, Byggmesterforbundet og Fellesforbundet har vært gode bidrags­ytere til arbeidet.

Råd 1; etterspørre og evaluere kompetanse, har vært utredet i samarbeid med Metier OEC.

I forbindelse med råd 2; godkjenning av utenlandsk fagutdanning, er det gjennomført flere møter med NOKUT som har ledet frem til de foreslåtte tiltakene.

I forbindelse med råd 3; modulstrukturert opplæring, har det vært gjennomført et arbeid i samarbeid med Byggmesterforbundet ved Frank Ivar Andersen og BNL ved Jørgen Leegaard.

Advokat Harald Fosse fra Advokatfirmaet Grette AS har vært enga­sjert som juridisk rådgiver. Rådgiver Jon Gangdal i Bygg21 har vært med i redaksjonen. Seniorrådgiver Arne Malonæs i Bygg21 har vært arbeidsgruppens sekretær.