Nytteverdi og effekt av anbefalingene

Tillitsbasert samhandling og gode prosjektteam er avgjørende for å nå prosjektets mål og for at leveransene blir som bestilt. Nytteverdien er således stor for byggherren og bestiller. Profesjonell samhandlingskultur skaper fornøyde kunder1.

Bedre samhandling og god ledelse gir også betydelig bidrag til målet om 20 prosent kostnadsreduksjon.

Bygg21s veileder for god samhandling er enkel å forholde seg til og kan brukes i alle typer prosjekter uavhengig av gjennomføringsmodell og kontraktsform. Den skal utfordre, samordne og stimulere næringens beslutningstakere, prosjektledere og -deltakere til kunnskapsbaserte endringer og forbedringer, og økt effektivitet. Metier OEC har gjennomført nytteanalyse1 av samhandling generelt og tiltakene listet opp i veilederen for god samhandling spesielt, og har konkludert med at bedre samhandling i byggeprosjekter vil kunne bidra til å oppnå bedre resultater i prosjektene.

Prosjektene som tar i bruk veilederen vil se at det å legge til rette for god kommunikasjon og samhandling i prosjektene mellom alle aktører vil redusere konflikter, byggefeil, dårlige løsninger eller forsinket fremdrift betraktelig. Nøkkelpersonellets relasjonskompetanse er nøkkelen til suksess fordi den har en smitteeffekt på resten av prosjektorganisasjonen.

Råd om å bruke standardkontraktene uendret vil gi forutsigbarhet for leverandørene. Forutsigbarhet og kjente spilleregler medfører mindre ressursbruk i utforming av tilbud og i prosjektgjennomføringen. Bruk av standardkontrakter bidrar til kjente og balanserte betingelser for alle leverandørene. Ved å få avklart potensielle konflikter på et tidligst mulig tidspunkt, forsterkes samarbeidet i prosjektet til det beste for alle. Man unngår lettere situasjoner som potensielt er kostbare for alle involverte parter. Ved å unngå konflikter vil det bidra til å unngå kostnads­overskridelser og forsinket fremdrift, samt sikre riktig kvalitet som igjen vil kunne føre til positive følger for sluttbruker i form av tid og/eller kvalitet.


1. PhD studier NTNU 2018/2019, knyttet til Nordic 10-10 prosjekter.