Sammendrag

Denne rapporten kommer med råd og anbefalinger til hvordan det kan oppnås bedre samhandling i byggeprosjekter innenfor vanlig forekommende kontraktsmodeller. Rapporten gir også råd og anbefalinger knyt­tet til hvilke metoder og verktøy som fremmer effektiv samhandling, og hva som bør gjøres for å utvikle beste praksis innen prosjekterings- og prosjektledelse.

Bygg21 gir følgende tre råd:

Råd 1: Bruk standardkontrakter. Eventuelle endringer og tilføyelser skal være saklig begrunnet og balanserte

Råd 2: Etterspør relasjonskompetanse

Råd 3: Bruk Bygg21s veileder for god samhandling «Vi bygger best – med åpenhet og tillit»

Bygg21s anbefalinger til beste praksis må tas i bruk av både næringen og myndigheter. Bygg21 mener kommunale organisasjoner, bransjeorganisasjoner og bransjeforeninger spiller en særskilt rolle i å inspirere og motivere private og offentlige byggherrer, entreprenører, underentrepre­nører og rådgivere til å nyttiggjøre seg rådene.

Siden det er en rivende digital utvikling, har vi bevisst valgt ikke å fremheve digitale verktøy (med unntak av BIM som har vist seg å være et varig hjelpemiddel). Digitalisering blir ofte trukket frem som løsningen på det meste, men innføring av nye digitale verktøy bidrar ikke nødvendigvis til bedre samhandling. Prosessene og arbeidsmåtene må også endres for å få effekt.

Bygg21s anbefalinger er basert på samtaler med aktører i bransjen via workshops, en spørreundersøkelse blant et utvalg av bransjens prosjekt­ledere og på etablert forskning og erfaring. Anbefalingene i råd 3 sam­svarer med elementer innenfor Lean Construction, Virtual Design and Construction (VDC) og Integrated Project Delivery (IPD).