Etterskrift

Fasenormen er ikke fullstendig med tanke på særlige behov og krav. Avhengig av situasjon vil det være behov for særskilte utredninger, som konsekvensutredninger eller risiko- og sårbarhetsanalyse med hjemmel i pbl. § 4-3. Særlige behov og krav må utredes av fagkyndig planlegger og/eller med støtte i supplerende veiledere relevant for den konkrete planprosessen.