Fase 4 – Beslutning plan

Denne fasen omfatter kommunens behandling av planforslaget og forutsetter at forslagsstiller har utarbeidet fullstendig planforslag.

Etter at det komplette forslaget til reguleringsplan er oversendt kommunen bør det være et mål at kommunestyrets vedtak er fattet i løpet av 42 uker, med mindre førstegangsbehandling og/eller høringsrunden skaper behov for justering. I store og kompliserte saker bør ambisjonen være at vedtak er fattet i løpet av 48 uker.

Kommunen skal etter avtale og innenfor gjeldede frist avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sende det på høring og legge det ut til offentlig ettersyn for behandling etter reglene i §§ 12-99 og 12-10, jf. § 12-11 (om private reguleringsplanforslag). Beslutning om å fremme planforslaget fattes enten politisk eller administrativt i henhold til delegasjonsfullmakt. Dersom reguleringsplanen er underlagt krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. Frist for uttalelse og eventuell innsigelse skal være minst 6 uker. Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknadene som er kommet inn. Forslagsstiller vil kommentere innkomne merknader og eventuelt justere planforslaget som følge av merknadene eller varslede innsigelser, før kommunen tar saken opp til behandling.

Plan- og bygningsloven har følgende frister for kommunens behandling:

 • Når forslaget er mottatt, skal kommunen innen tolv uker eller en annen frist avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget skal forslagsstiller underrettes ved brev innen tre uker, jf. § 12-11. Fremforhandlet utkast til utbyggingsavtale kan legges ut til offentlig ettersyn samtidig, jf. § 17-4, 2. ledd.
 • Frist for å gi uttalelse, og eventuelt fremme innsigelse til planforslaget, skal være minst seks uker, jf. § 12-10. Frist for merknader til utkast til utbyggingsavtale er 30 dager, jf. § 17-4, 2. ledd.
 • Når fristen er ute skal reguleringsforslaget være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Denne fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og det er behov for ytterligere avklaringer. Jf. § 12-10.
 • Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Jf. § 12-12. Kommunestyret kan godkjenne utkast til utbyggingsavtale umiddelbart etter at planvedtaket er fattet.

Forslagsstiller må i denne perioden være tilgjengelig for å svare for forslaget og delta dersombehov for justeringer oppstår. For øvrig:

Fasens sentrale prosessutfordringer:

 • Forslagsstiller fremmer komplett forslag til reguleringsplan.
 • Kommunen sjekker at planforslaget er komplett med støtte i forslagsstillers logg og referat fra oppstartsmøtet.
 • Kommunens behandlingsfase bør ikke overstige 26 uker, fra mottak av planforslag til vedtak er fattet. Tiden begynner å løpe så snart planforslaget er komplett, jfr. KMDs sjekklister4.
 • Når kommunen og forslagsstiller har samarbeidet i tråd med denne veilederen, vil det ikke være behov for å fremme alternativt, konkurrerende planforslag for kommunen. Dersom innstillende myndighet i kommunen likevel ikke kan anbefale planforslaget vedtatt, skal planforslaget fremmes til politisk behandling, med anbefaling om at planutvalg og kommunestyre ikke vedtar planforslaget.

Ansvars- og arbeidsinndeling i fasen:

Forslagsstiller

 • Fremme og begrunne fullstendig forslag til regulering.
 • Kommentere innkomne merknader og foreta eventuelle justeringer av planforslaget.

Leveranser fra fasen

 • Aksept utbyggingsavtale og eventuelle planjustering.

Bruker

Delta i offentlig ettersyn.

Leveranser fra fasen

Synlig avveining av merknader og innspill.

Utøvende

 • Utarbeide liste over parter og deres representanter.
 • Utøvende
 • Grunnlag for fakturering.

Kommunen (offentlig)

 • Rettmessig og pliktig offentlig ettersyn av plan, med frist for innsigelse på minst 6 uker.
 • Når vilkår for offentlig ettersyn av utbyggingsavtale er tilstede skal frist for innsigelse være 30 dager.

Leveranser fra fasen

 • Et planalternativ fremmes for politisk behandling og vedtak. Utkast til utbyggingsavtale forelegges kommunestyret til godkjenning i samme møte.

Ensjø, Oslo Ensjømodellen i Oslo er et eksempel på en beste praksis-modell for gjennomføring og kostnadsfordeling i reguleringsprosesser. Foto: Diiz AS/Eiendoms- og byfornyelsesetaten


4. KMDs sjekklister: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan–og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/