Veileder for industrialisering

«Det ordner seg i finstøpen», sa tidligere tiders bygningsarbeidere hvis grunn­muren ikke var helt i lodd eller vater. I dag er omkvedet når det oppstår mispass mellom tegninger, prosjektering og praktisk gjennomføring: «Det fikser vi på byggeplassen…» I iveren etter å komme i gang med å reise bygget, er det lett å ta forhastede beslutninger. Det koster dyrt.

Et byggeprosjekt er tradisjonelt en serie med manuelle operasjoner som utføres av mange forskjellige aktører med forskjellig bakgrunn og ulike ferdigheter, noen ganger med til dels motstridende interesser. Hvordan få god flyt i en prosess som in­volverer alle disse?

I gamle dager, med færre spesifikasjon­er av tekniske løsninger og lave krav til dokumentasjon, gikk det an å holde noen­lunde oversikt over bygge­prosessen med manuelle systemer. I dag er byggeprosjekter atskillig mer komplekse. Informasjons­mengden som skal håndteres og deles, er enorm. Det er også mange flere involverte parter, både selskaper og personer, ofte med høy grad av spesialisering. Det stiller større krav til kompetanse hos de sentrale aktørene for at de skal kunne ta de rette beslutningene om hvilke prosesser, verk­tøy og produksjonsmetoder som er opti­male for å nå prosjektets mål.

Planlegging er avgjørende

Denne veilederen viser hvordan det er mulig å få full kontroll på hele byggeproses­sen allerede fra start. Prinsippet er det samme for både små og store byggepro­sjekter: Industrialisering handler ikke bare om å ta i bruk digitale hjelpemidler, men like mye om hvordan du planlegger og organiserer prosjektet. Selv et så anvendelig og lett tilgjengelig verktøy som BIM gir ikke full uttelling om det ikke blir tatt i bruk fra start og oppdatert underveis. Med god planlegging og et helhetlig blikk på bygge­prosessen, blir det også mye enklere å se hvor det lønner seg å standardisere løs­ninger og å automatisere hele eller deler av produk­sjonen.

Mange har allerede hatt suksess med å håndtere den økende infor­masjons­­mengden ved å ta i bruk digitale verktøy, metoder og prosesser. LEAN-prinsip­pene1 og in­volverende planlegging har hatt samme effekt og bidratt til en mer industrialisert tankegang hvor man under­veis deler all informasjon med dem det er relevant for. I praksis innebærer dette hyppig avsjekk av leveranser og status gjennom hele prosjektperioden.

Industrien viser vei

Byggebransjen har mye å lære av indu­strien. For at en eller flere råvarer skal bli et ferdig produkt, må hele produksjons­prosessen planlegges til minste detalj. Derfor har vi valgt å bruke prinsippene fra industriproduksjon til å illustrere hvordan det er mulig å få tilsvarende flyt i bygge­prosjekter.

Industrialisering av byggeprosjekter er å planlegge og gjennomføre en prosess som mest mulig gjentar bruk av standard­iserte løsninger, industrielle metoder og digitale verktøy. Hensikten er å sikre høy produktivitet og kvalitet gjennom effektive innkjøp, rask produksjon og god dokumentasjon.

Om du kjenner deg mer igjen i sirkelen til venstre enn den til høyre, vil det helt sikkert være mye å tjene på å følge prin­sippene for industriell tankegang.

Usykronisert(venstre) og synkronisert(høyre) – beste praksis – prosess


1. Howell G, Ballard G. Implementing Lean construction: Understanding and action. Proc. International Group for Lean Construction, Brasil, 1998.