1. Oppdraget

Denne rapporten er Bygg21s svar på KMDs tillegg til mandat gitt 05.03.2018. KMD ber Bygg21:

  • kartlegge næringens erfaring med dagens bruk av utbyggingsavtaler, og identifisere beste praksis i ulike typer utbyggingsområder, herunder ­byrdefordeling mellom ulike utbyggere.
  • vurdere hensiktsmessigheten av dagens rammer og forutsetninger for utbyggingsavtaler.
  • med utgangspunkt i kartleggingen, foreslå hvordan næringen kan bidra til mer effektiv og raskere utbyggingsprosess.

Rapporten er utarbeidet av Bygg21 med støtte fra:

  • Bygg21 Strategisk råd, som har gitt innspill til hvordan utbyggingsav­talene kan støtte effektiv utbygging på en bedre måte. Innspillene er ­innarbeidet i rapporten.
  • Prognosesenteret, som på oppdrag fra Bygg21 har kartlagt næringens erfaring med dagens bruk av utbyggingsavtaler. Prognosesenterets rapport er vedlagt.
  • Et advokatutvalg sammensatt av advokater fra advokatfirmaene Kluge, Haavind og Føyen Torkildsen, som på oppdrag for Bygg21 har vurdert rammer og forutsetninger og gitt innspill til de forbedringsforslag Bygg21 fremmer i denne rapporten. Advokatutvalgets rapport med tilleggs­rapport er vedlagt.

Rapporten og dens vedlegg er nyansert der det er forskjeller i bruk av utbyg­gingsavtaler mellom by- og landkommuner, store og små utbyggere, enkeltstående utbygging, utbyggingsområder, fortetting og bytransformasjon.