2. Trenger vi utbyggingsavtaler?

Utbyggingsavtaler er viktige redskap i realiseringen av reguleringsplaner. Tiltak som faller utenfor rammene for opparbeidelsespålegg etter pbl §§ 18-1 og 18-2, kan kommunen bare kreve opparbeidet med hjemmel i en utbyggingsavtale. Riktig brukt kan utbyggingsavtaler bidra til en balansert fordeling av byrdene ved gjennomføring av rekkefølgebelagte tiltak etter planen. Derfor trenger vi utbyggingsavtaler.

Lovens rammer fremstår i hovedsak som gode. Det er imidlertid et gjennomgående trekk at dagens praksis avviker fra gjeldene rammer for utbyggingsavtaler.

Potensialet for mer effektive og raskere utbyggingsprosesser er derfor først og fremst knyttet til en forbedring av kommunenes og utbyggernes praksis. Avviket mellom praksis og lovens rammer synes dels å bero på for liten kunnskap om og fokus på gjeldende regler, manglende fokus på og respekt for lovens rammer, og at sentrale begreper i loven byr på tolknings­tvil. KMD må utrede begrepene nødvendig, rimelig og forholdsmessig, klargjøre regelverket og ikke minst veilede partene slik at lovens rammer i langt større grad etterleves.