God samhandling skaper tillit

Fellesskap er nøkkelen til menneskets suksess. Utsagnet kommer som en forklaring på hvorfor mennesket på forbausende kort tid har blitt unikt, både sosialt og mentalt1. Menneskets evne til samhandling er en forutsetning for at vi i det hele tatt kan reise et bygg. Den kapasiteten hver og en av oss besitter, er ikke tilstrekkelig. Et byggeprosjekt krever kunnskap og erfaring fra mange disipliner og aktører. Med så mange faktorer og mennesker som må involveres, er det nesten utrolig at vi får det til. Likevel gjør vi det, gang på gang.

Samtidig er vi opptatt av å få mest mulig ut av prosjektet for vår egen del; «What’s in it for me?» Hvordan kan denne drivkraften være forenlig med menneskets kollektive bevissthet? Det ene utelukker heldigvis ikke det andre. Men skal vi nå frem med vår egeninteresse er det dårlig butikk å la det skje på bekostning av felleskapet.

Istedenfor å motarbeide hverandre for å få det største kakestykket, er det mer lønnsomt for alle parter å bruke kreftene på å gjøre kaka større ved å gjennomføre prosjektet mest mulig rasjonelt og effektivt. For å få til dette må partene ha respekt for hverandres risiko, muligheter og særinteresser. Partene må også være løsningsorienterte, åpne og ærlige. Den enkelte aktør må våge å stole på de andre. Tillit er ikke noe du kan kreve, det er noe du får ved å gi. Tilliten må skapes og gjenskapes siden neste prosjekt ofte er forskjellig og involverer andre personer enn det forrige. Et prosjekt som startes og drives uten åpenhet og tillit vil etter alt å dømme bli et mislykket prosjekt.

Med god samhandling blir aktørene i prosjektet i stand til å innrette effektive prosesser og utvikle relasjoner som er hensiktsmessige for å nå målene. I byggeprosjekter med dårlig samhandling er ofte mangel på tillit mellom aktørene og stort fokus på særinteresser fremtredende. Gjennom Bygg21s arbeid fremkommer det at spesielt underentreprenører melder om ubalanserte krav, upresis og mangelfull informasjon, samt liten mulighet til å påvirke egne leveranser. Det øker sannsynligheten for feil og forsinkelser, noe som påvirker prosjektresultatene negativt både for partene involvert i prosjektet og for sluttbruker. For å få til riktig balanse mellom partene krever dette gjensidig respekt og forståelse for ulike ståsteder.

I byggeprosjekter samles ulike profesjoner med forskjellig kompetanse og erfaring. Sammen skal de løse kompliserte arbeidsoppgaver, ivareta sin organisasjons interesser og samtidig fokusere på hva som er best for prosjektet og kunden/sluttbruker. Byggeprosjekter er preget av ulike grader av usikkerhet. For at prosjektet skal ha god fremdrift og ut­føres kostnadseffektivt må usikkerheten og uforutsette forhold håndteres underveis i prosjektet. Dette krever god og tydelig kommunikasjon mellom de involverte parter.

Figur 1 Informasjon (øverst) og kommunikasjon

Det er forskjell på informasjon og kom­munikasjon (figur 1). Å infor­mere er en enveisprosess. Det vil si at man sender en melding til en annen ut­en å kunne observere hvordan den blir mottatt eller om den er forstått – før man har fått svar. Kommunikasjon er toveis, det vil si at man utveksler informasjon samtidig, slik at man underveis kan sikre en felles forståelse, eksempelvis i møter eller over telefon.

God kommunikasjon handler om at alle parter i relasjonen forstår og kan handle korrekt ut fra den informasjonen de til enhver tid har eller får. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig selv å mene at man kommuni­serer bra. Den andre parten i relasjonen må ha den samme opplevelsen. Både forskning og erfaring viser at det er spesielt viktig at de ulike prosjektlederne i prosjektet er gode til å kommunisere.

Bygg21s anbefalinger i denne veilederen er basert på samtaler med aktører i bransjen via workshops, en spørreundersøkelse blant et utvalg av bransjens prosjektledere, samt etablert erfaring, forskning og utred­ninger. Referanser til de to sistnevnte er samlet i kapitlet Kilder.

God kommunikasjon handler om at alle parter i relasjonen forstår og kan handle korrekt ut fra den informasjonen de til enhver tid har eller får. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig selv å mene at man kommuni­serer bra. Den andre parten i relasjonen må ha den samme opplevelsen. Både forskning og erfaring viser at det er spesielt viktig at de ulike prosjektlederne i prosjektet er gode til å kommunisere.

Bygg21s anbefalinger i denne veilederen er basert på samtaler med aktører i bransjen via workshops, en spørreundersøkelse blant et utvalg av bransjens prosjektledere, samt etablert erfaring, forskning og utred­ninger. Referanser til de to sistnevnte er samlet i kapitlet Kilder.


1. Hessen, D. O. (2012): Fellesskap er nøkkelen til menneskets suksess. I Aftenposten 28. juli2012, side 10.