Hvorfor er tillit så viktig for god samhandling?

En mye brukt definisjon på tillit er «viljen til å akseptere svakhet, og å ta sjansen på at den andres handlinger er moralske og velmente, uten at du har mulighet til å kontrollere dem.»(1: 712) Tillit utvikles ved at partene:

  • aksepterer hverandres forskjellige roller og interesser
  • oppfyller sine forpliktelser overfor hverandre
  • er rettferdige, åpne og ærlige
  • ikke utnytter eventuelle svakheter hos andre parter til egen fordel
  • har takhøyde og respekt for uenighet, og løser potensielle konflikter underveis
  • stoler på hverandre og ikke er redde for å bli lurt
  • er kompetente, viser velvilje og har integritet(1)

Det er flere positive effekter av tillit i samarbeidsrelasjoner. Forskning viser at tillit fører til åpen kommunikasjon og utveksling av informasjon,(3) engasjement og innsatsvilje,(4) fleksibilitet;(5, 6) læring,(7) lettere konflikt­løsning(8) og høyere grad av samarbeid og ytelse.(9) Det er også en klar sammenheng mellom tillit og hvor god samhandlingen blir. Har man først bygd en tillitsfull relasjon så vil samhandlingen mellom partene bli bedre: partene hjelper hverandre, løser utfordringer i fellesskap, skaper vinn-vinn situasjoner og aksepterer at den andre part har lov å gjøre feil. Man beriker prosessen og foredler resultatet sammen.

Kontrakter og samhandling

I byggeprosjekter finnes det to grunnleggende mekanismer som regulerer forholdet mellom aktørene. Den ene er kontrakten som forteller hvordan de formelle forhold skal håndteres. Den andre er hvordan aktørene sam­handler i praksis. Kjernen i samhandling i et byggeprosjekt er at det til enhver tid, og parallelt, foregår juridiske eller forretningsmessige, organisatoriske og sosiale prosesser som påvirker tilliten og gjennomførings­evnen i prosjektet. Disse prosessene kan bidra til å forsterke hverandre – enten positivt eller negativt.

Bygg21 anbefaler at alle parter bruker standardkontraktene, og at eventuelle endringer og tilføyelser skal være saklig begrunnet og balanserte. Standard­kontraktene representerer balanserte løsninger og kjente spilleregler som fremmer samhandling mellom aktørene.