Innledning

Ett av rådene i Bygg21s rapport Samhandling i byggeprosjekter lyder slik: «Bruk bygg21s veileder for god samhandling ‘Vi bygger best – med åpenhet og tillit’»

Denne veilederen viser hva som er god samhandling og hvordan man kan få til god samhandling i praksis, først og fremst gjennom åpenhet og tillit. God tillit mellom partene vil kunne bidra til mer effektive prosjekter, og derigjennom redusere kostnadene og øke inntjening for involverte parter.

Veilederen er relevant for både private og offentlige aktører som arbeider med alle typer bygge- og eiendomsprosjekter. Den retter seg særlig mot prosjekterings- og prosjektledere hos byggherrer, entreprenører, rådgivere og underentreprenører fordi det er lederne som setter standard for hvordan et byggeprosjekt utvikler seg. Veiledningen er aktuell for alle faser av byggeprosessen.

God tillit mellom partene vil kunne bidra til mer effektive prosjekter, og derigjennom redusere kostnadene og øke inntjening for involverte parter. FOTO: BYGG21