BYGG21-RAPPORT: UTBYGGINGSAVTALER – BYRDEFORDELING I UBALANSE

Bygg21s arbeidsgruppe for utbyggingsavtaler har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

1. september overleverte Bygg21 rapporten, Utbyggingsavtaler – byrdefordeling i ubalanse, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne rapporten er Bygg21s svar på KMDs tillegg til mandat gitt 05.03.2018. KMD ber Bygg21:

  • kartlegge næringens erfaring med dagens bruk av utbyggingsavtaler, og identifisere beste praksis i ulike typer utbyggingsområder, her under byrdefordeling mellom ulike utbyggere.
  • vurdere hensiktsmessigheten av dagens rammer og forutsetninger for utbyggingsavtaler.
  • med utgangspunkt i kartleggingen, foreslå hvordan næringen kan bidra til mer effektiv og raskere utbyggingsprosess.Rapporten er utarbeidet av Bygg21 med støtte fra:
  • Bygg21s strategisk råd, som har gitt innspill til hvordan utbyggingsav­talene kan støtte effektiv utbygging på en bedre måte. Innspillene er innarbeidet i rapporten.
  • Prognosesenteret, som på oppdrag fra Bygg21 har kartlagt næringens erfaring med dagens bruk av utbyggingsavtaler. Prognosesenterets rapport er vedlagt.
  • Et advokatutvalg sammensatt av advokater fra advokatfirmaene Kluge, Haavind og Føyen Torkildsen, som på oppdrag for Bygg21 har vurdert rammer og forutsetninger og gitt innspill til de forbedringsforslag Bygg21 fremmer i denne rapporten. Advokatutvalgets rapport med tilleggs- rapport er vedlagt.Rapporten og dens vedlegg er nyansert der det er forskjeller i bruk av utbyg- gingsavtaler mellom by- og landkommuner, store og små utbyggere, enkelt- stående utbygging, utbyggingsområder, fortetting og bytransformasjon.

Les rapporten Utbyggingsavtaler – byrdefordeling i ubalanse her