Bygg21 og KMD ønsker raskere saksbehandling – over hele landet

Bygg21 og kommunal- og moderniseringsminsteren mener at både det offentlige og utbyggerne må bidra til mer effektiv byggesaksbehandling. Da kan flere boligprosjekter realiseres raskere.

Under Boligkonferansen 27. oktober var kongressalen til Stavanger Forum fylt med flere hundre menn og kvinner som ville høre hvordan boligbyggingen kan skje raskere og billigere enn i dag.

Først fikk de en innføring av Sissel Leire og Sverre Tiltnes om Bygg21s arbeid, som har som mål å redusere kostnadene med 20 prosent innen 2020. Deretter fulgte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner opp med å si at han var enig i Bygg21s tre råd for å forenkle byggesaksbehandlingen.

FÆRRE KRAV

– Raskere og mer smidig saksbehandling avhenger av et godt og tillitsfullt samarbeid mellom de tre aktørene: Staten som utarbeider lover og forskrifter, kommunene som forvalter regelverk og behandler søknader, og byggebransjen, sa ministeren.

For å effektivisere den offentlige saksbehandlingen må tidstyvene bort. Forutsigbar saksbehandling gir færre omkamper, som igjen reduserer kostnadene.

Ministeren mente også at mange fordyrende krav ikke nødvendigvis høynet boligenes kvalitet. Han eksemplifiserte med at halvparten av mindre leiligheter (under 50 m 2) har fått unntak fra å bygges med universell utforming, noe som skal ha senket kostnaden på disseboligene med 200 – 300 000 kroner. Dette kommer førstegangsetablererne til gode.

AUTOMATISERT SAKSBEHANDLING

– Vi er godt i gang med digitaliseringsarbeidet og er enige i at hele plan- og byggesaksbehandlingen må digitaliseres, sa Sanner.Men skal saksbehandlingen digitaliseres og automatiseres, må dagens forskrifter være tydeligere. Derfor skal TEK10 erstattes med TEK17. Målet er at den nye forskriften skal legge til rette for mer automatisert saksbehandling av byggesøknader. Forslagene til TEK17 sendes ut til høring i november. Etter planen skal den nye forskriften tre i kraft 1. juli 2017.

Sanner fortalte også om en kommende felles søknadsplattform. I dag har rundt 40 prosent av byggesøknadene en eller annen feil. Håpet er at den felles søknadsplattformen for alle kommuner, skal redusere antallet feil. Da kan de kommunale saksbehandlere bruke kortere tid på byggesøknadene.

LETTERE Å SLETTE OG ENDRE PLANER

Kommunale planer som ikke lenger er aktuelle, blokkerer utviklingen. Andre steder kan planene ha behov for mindre justeringer for å øke boligbyggingen. Et forslag om at kommuner enklere skal kunne oppheve uaktuelle planer og lettere justere eksisterende planer, er derfor lagt fram for Stortinget. Kommunene skal også kunne avskjære urealistiske planinitiativ slik at de kan bruke tida på realistiske søknader.

BÆREKRAFTIG BYVEKST

Sanner er opptatt av å fortette i byområdene. Han ønsket færre innsigelser, og at innsigelsene kun skal gjelde viktige nasjonale eller regionale hensyn. I framtida må det bygges tettere, høyere og rundt kollektivnettet. Dette skal ikke gå på bekostning av bokvalitet eller gode byrom. Når byene vokser, må det skje i form av en bærekraftig utvikling. Her kom ministeren inn på dagens kommunestruktur som han mente hadde gått ut på dato i byområdene. Det er krevende å planlegge når hver kommune planlegger innenfor egne grenser. Han så ofte at en kommune har innsigelser mot planleggingen i nabokommunen.

– Hadde man hatt mulighet til å se større areal i sammenheng, ville det gitt bedre planlegging. Dere er enige i det? sa han med et lurt smil som høstet både latter og klappsalver. Forsamlingen tok hintet til den sterke motstanden mot frivillige kommunesammenslåinger på Nord-Jæren.

Ministeren avsluttet med å si at når staten forenkler Plan- og bygningsloven, kan ikke kommunene ha egne særkrav. De må heller forenkle egen saksbehandling og jakte tidstyver. Byggenæringen må følge opp med god dialog og tydelige planer. De må også forstå at kommunene har andre hensyn å ta enn utbyggernes interesser.