Litteratur

Den følgende litteraturoversikten er både en samling av forskning og erfaringer vi har bygget våre refleksjoner på, og en samling av veiledere, artikler, nettsider og annen informasjon som er relevant for dem som ønsker å lese mer om temaene i kvalitetsprinsippene.

1. Gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser

 • Arbeidstilsynet. (2016). Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. (Veiledning, best.nr. 444). Trondheim: Arbeidstilsynet. Tilgjengelig fra: https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/3f86f6d2038348d18540404144f76a22/luftkvalitet-pa-arbeidsplassen.pdf
 • Bakke, J. V. (2011). Passivhus – vet vi nok? Tilgjengelig fra: http://docplayer.me/16149567-Passivhus-vet-vi-nok-er-helserisikovurderingene-gode-nok.html
 • Magnussen, K., Gierløff, C. W., Seeberg, A. R., Navrud, S. (2017). Den tette byens verdi. En litteratur- og metodestudie av den samfunnsøkonomiske verdien av byfortetting. (Menon-publikasjon 44/2017). Oslo: DOGA. Tilgjengelig fra: https://doga.no/globalassets/dokumenter/doga—den-tette-byens-verdi.pdf
 • NAL & Arkitektbedriftene. (2017). Bo- og bokvalitet. Tilgjengelig fra: https://www.arkitektur.no/ny-rapport-om-boligkvalitet-fra-arkitektene?iid=503390&pid=NAL-Article-Files.Native-InnerFile-File&attach=1
 • SSB. (2016). Dårligere boforhold for leiere enn for eiere. Tilgjengelig fra: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/darligere-boforhold-for-leiere-enn-for-eiere
 • Ulrich et al. (2008). A review of the literature on evidence-based healthcare design. Tilgjengelig fra: http://www.healthdesign.org
 • WBDG. (2017). Design Objectives – Secure / Safe. Hentet fra: https://www.wbdg.org/design-objectives/secure-safe

2. Gode bygg og områder gir gode lysforhold og utsyn

 • Bakke, J.V. & Nersveen J. (2013). Ikke glem dagslys og utsyn! Helserådet, 21(12), 8-11. Helserådet kan lastes ned fra: http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet
 • Bakke, J.V. (2014). Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel. Arbeidstilsynet. Tilgjengelig fra: https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Helse%20og%20sosial/Sjumilssteget/Virkninger%20av%20skolemiljøet%20på%20læring,%20helse%20og%20trivsel%20ved%20Jan%20Vilhelm%20Bakke.pdf
 • Bakke, J.V. (2016). Dagslys, utsyn og helse i nye og energieffektive skolebygg. Dagslys og utsyn er nødvendig for helse, trivsel, produktivitet og læringsmiljø! Helserådet, 25(11), 6-11. Helserådet kan lastes ned fra: http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet
 • Bernadet, L. (u.å.). Hva er lys. Lys og energi. Tilgjengelig fra: https://www.lyskultur.no/lys-og-energi.5727215-342090.html
 • Bernadet, L. (u.å.). Hva er lys. Lys og fysiologi. Tilgjengelig fra: https://www.lyskultur.no/lys-og-fysiologi.5727214-342090.html
 • Bjorvatn, B. & Pallesen, S.A. (2009). Practical approach to circadian rhythm sleep disorders. Sleep Medicine Review, 13(1), 47-60.
 • Brainard, G.C. & Hanifin, J.P. (2005). Photons, clocks, and consciousness. Journal of Biological Rhythms, 20(4), 314-25.
 • Cauter, E.V. & Knutson, K.L. (2008). Sleep and the epidemic of obesity in children and adults. European Journal of Endocrinology, 159 (59–66).
 • Dewald, J.F., Meijer, A.M., Oort, F.J., Kerkhof, G.A. & Bögels, S.M. (2010). The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: A meta-analytic review. Sleep Medical Review, 14(3), 179-89.
 • Dumont, M. & Beaulieu, C. (2007). Light exposure in the natural environment: relevance to mood and sleep disorders. Sleep Medicine Review, 8(6), 557-65.
 • Hem, K.-G. (2011). Bedriftenes kostnader ved sykefravær. En undersøkelse blant NHO-bedrifter. (SINTEF A19052). Oslo: SINTEF Teknologi og samfunn. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/contentassets/5c5963abef68468a9f22c5b5c3af201a/kostnader-sykefrav2011.pdf
 • Heschong, L. (2003). Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and The Indoor Environment. California Energy Commission. Tilgjengelig fra: http://h-m-g.com/downloads/Daylighting/order_daylighting.htm
 • Houck, L.D. & Huynh, N. (2015). En lysende framtid for alle? Arkitektur N, (7), 30-41.
 • Houck, L.D. (2013). Skolelys i mørke skoler? Dagslysets kår i skolekonkurranser. Tilgjengelig fra: http://www.innovativedesign.net/files/Download/Analysis%20of%20Student%20Performance%20in%20Daylit%20Schools.pdf
 • Hui, K. (2015). Clearing Your Mind: A Glymphatic System? Original Research Article. World Neurosurgery, (83), 715–717.
 • Hysing, M., Lundervold, A.J., Posserud, M.B. & Sivertsen, B. (2016). Association Between Sleep Problems and Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adolescence: Results From a Large Population-Based Study. Behavioral Sleep Medicine, 14(5), 550-64,
 • Hysing, M., Pallesen, S., Stormark, K.M., Lundervold, A.J. & Sivertsen, B. (2013). Sleep patterns and insomnia among adolescents: a population-based study. Journal of Sleep Research, 22(5), 549-56.
 • Hysing, M., Petrie, K.J., Bøe, T., Lallukka, T. & Sivertsen, B. (2017) The social gradient of sleep in adolescence: results from the youth@hordaland survey. European Journal of Public Health, 27(1), 65-71.
 • Iliff, J.J. & Nedergaard, M. (2013). Is there a cerebral lymphatic system? Stroke, 44(6 Suppl 1), 93-5.
 • Kahn, P. H., Jr., Friedman, B., Gill, B. T., Hagman, J., Severson, R. L., Freier, N. G. … Stolyar, A. (2008). A plasma display window? The shifting baseline problem in a technologically-mediated natural world. Journal of Environmental Psychology, 28(2), 192–199.
 • Kaplan, R. (2001). The nature of the view from home: Psychological benefits. Environment and Behavior, 33(4), 507-542.
 • Lundgren, A.M., Öhrn, K. & Jönsson, B. (2016). Do adolescents who are night owls have a higher risk of dental caries? – a case-control study. International Journal of Dental Hygiene, 14, 220-5.
 • Matusiak, B.S. & Klöckner, C.A. (2015). How we evaluate the view out through the window. Architectural Science Review, 59, 203-211. Tilgjengelig fra: http://dx.doi.org/10.1080/00038628.2015.1032879
 • Matusiak, B. (2001). Dagslys i Borgen skole. (STF22 A01527). Trondheim: SINTEF Bygg og miljø. Tilgjengelig fra: http://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_og_samfunn/arkitektur-og-byggteknikk/rapporter/dagslysiborgenskole.pdf
 • Oslo Economics. (2016). Samfunnsøkonomiske virkninger av endringer i byggeforskrift. (Oslo Economics-rapport 2016_25). Oslo: Direktoratet for byggkvalitet. Tilgjengelig fra: https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek10-til-tek17/rapporter/samfunnsokonomiske-virkninger-av-endringer-i-byggeforskrift.-oslo-economics-2016.pdf
 • Raanaas, R.K., Patil, G.G. & Hartig, T. (2012). Health benefits of a view of nature through the window: a quasi-experimental study of patients in a residential rehabilitation center. Clinical Rehabilitation, 26(1), 21-32.
 • Ryan, R. & Deci, E. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Seymour, V. (2016). The Human-Nature Relationship and Its Impact on Health: A Critical Review. Front Public Health, 4, 260.
 • SSB. (2016). Dårligere boforhold for leiere enn for eiere. Tilgjengelig fra: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/darligere-boforhold-for-leiere-enn-for-eiere
 • Te Kulve, M., Schellen, L., Schlangen, L.J. & van Marken Lichtenbelt, W.D. (2016). The influence of light on thermal responses. Acta Physiol (Oxf), 216(2), 163-85.
 • Ulrich, R.S, Zimring, C., Zhu, X., DuBose, J., Seo, H.B., Choi, Y.S., Quan, X. & Joseph, A. (2008). A review of the literature on evidence-based healthcare design. Tilgjengelig fra: http://www.healthdesign.org
 • Ulrich, R.S. (1984). View from a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420–1.

3. Gode bygg og områder gir god luftkvalitet og lav støybelastning

 • Arbeidstilsynet. (2016). Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. (Veiledning, best.nr. 444). Trondheim: Arbeidstilsynet. Tilgjengelig fra: https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/3f86f6d2038348d18540404144f76a22/luftkvalitet-pa-arbeidsplassen.pdf
 • Bakke, J. V. (2014). Godt inneklima – hvor lønnsomt er det egentlig? Inneklima – potensiale for bedre helse, produktivitet og trivsel i norsk arbeidsliv. Norsk bygningsmasse, skole-, helse- og omsorgssektoren. Arbeidstilsynet. Tilgjengelig fra: http://www.isiaq.no/Portals/22/Tilgjengelige_filer/Fagmøte28april2014/Jan%20Vilhelm%20Bakke%20-%20NIO2804414.pdf
 • Bakke, J.V., Øvrevik, J., Schwarze, P.E., Hongsloe, J.K., Nilsen, S. & Becher, R. (2016). Teppegulv, inneklima og helsepåvirkning. Allergi i praksis, (2), 46-54. Tilgjengelig fra: https://www.naaf.no/globalassets/inneklima/aip-2-16_bakke-et-al_teppegulv-og-inneklima_-side_46_54.pdf
 • Berge, B. & Roalkvam, D. (2011). Gaias kritikk av passivhuskonseptet, Konferanse: Passivhus – myter og fakta, Oslo. Tilgjengelig fra: http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=231279
 • Edvardsen, K. I. (red.) (2009). Hus og helse. (HO-1/2009). Oslo: SINTEF Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tidligere_regelverk/eldre_temaveiledere_og_rundskriv/2009ho-1-hus-og-helse.pdf
 • Fergus Nicol J. (2011). Adaptive Comfort. Building Reseach & Information, 39, 105-107.
 • Folkehelseinstituttet. (2016). Barnehelserapporten. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/barnehelserapporten/miljo/5.3.-stoy/
 • Kristiansen et al. (2011). Environment and Behavior. Journal of Environmental Psychology, 31(4), 383-92.
 • WHO. (2011). Burden of disease from environmental noise. Tilgjengelig fra: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf

4. Gode bygg og områder ivaretar sikkerhet

 • DiBK (2016). Temaside om Brannteknisk prosjektering: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/brannsikkerhet/
 • Arbeidstilsynet. Temaside om HMS: http://www.arbeidstilsynet.no/hms.html.
 • Bakke, L. (2015). Fysisk terrorsikring i byens uterom (Mastergradsavhandling, NMBU).

5. Gode bygg og områder god tilgjengelighet til og på stedet

Universell utforming

 • Bringa, O. (1998). Veiviser til universell utforming. Kommuneforlaget.
 • Bygg for alle (nettsted med informasjon om tilgjengelighet til omtrent 1600 offentlige bygninger): https://www.byggforalle.no/uu/sok.html
 • Christophersen, J. (red.). (2002). Universal design: 17 ways of thinking and teaching. Husbanken. Tilgjengelig fra: http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/853/rapport1.pdf
 • Husbanken & Statens Byggtekniske Etats temaveileder om universell utforming av byggverk og uteområder (2004): https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KKD/Kultur/043UniversellUtf.pdf
 • Husbankens eksempelsamling på gode løsninger innenfor universell utforming (2010): https://www.husbanken.no/universell-utforming/godelosninger/
 • NIBRs rapport «Byggebransjens erfaringer med universell utforming» (2007): https://evalueringsportalen.no/evaluering/universell-utforming-i-nye-boligprosjekter-byggebransjens-erfaringer/uu_nye_boligprosjekter.pdf/@@inline
 • Norges Handikapforbund. (1998). Universell utforming i praksis.
 • SINTEF og Trondheim kommunes rapport «Universell utforming av skolebygg»: https://www.sintef.no/globalassets/upload/universell-utforming-av-skolebygg_new.pdf
 • SINTEFs rapport «Bokvalitet og hverdagsliv for eldre» (2009): https://husbanken.no/bibliotek/bib_omsorgsboliger/boligkvalitet-for-eldre/
 • Sosial- og helsedirektoratets (Avdeling for levekår, Deltasenteret og Statens råd for funksjonshemmede artikkelsamling) artikkelsamling «Universell utforming over alt!» (2004): http://docplayer.me/17809064-Universell-utforming-over-alt.html
 • Standard Norges eksempelsamling til NS 11005:2011, Universell utforming av opparbeidete uteområder (2011): https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=525900
 • Analyse&Strategi, Vista Utredning og WSP Analys&Strategi (2011) Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder – Veileder i samfunnsøkonomisk analyse: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/UURapportVeileder.pdf
 • SINTEF Byggforsk rapport «Ikke så dyrt likevel. Konsekvenser av TEK10 for arealbruk i småboliger.» (2010): https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/rapporter/ikke_sa_dyrt_likevel.pdf

Lokalisering, tilgjengelighet og transport

 • Holden, E. (2009). Transport og Miljø. Tapir Akademisk Forlag.
 • Martens, M.J. & Griethuysen, S.V. (1999). The ABC location policy in the Netherlands. Tilgjengelig fra: https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779572236303/abc.pdf
 • Næss, P. (2011). Lokalisering av bolig og arbeidsplasser. Universitetet i Aalborg.
 • Transportøkonomisk institutt og Statens Vegvesens tiltakskatalog for transport og miljø: www.tiltak.no
 • Transportøkonomisk institutts rapport «Statlig lokalisering – hvor og hvorfor?» (2017): http://www.statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2017/Byrakrater-pa-flyttefot/

6. Gode bygg og områder har lang levetid

 • Landstad, K. & Arge, K. (2002). Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i bygninger, (Prosjektrapport 336-2002). SINTEF Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://www.sintefbok.no/book/index/175/generalitet_fleksibilitet_og_elastisitet_i_bygninger
 • Byggemiljøs veileder til tilpasningsdyktighet: http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/12/Tilpasningsdyktighet-Byggemilj%C3%B8veileder-04.11.08.pdf

7. Gode bygg og områder gir smart utnyttelse av arealene

 • Slette, P.A. (2012). Arealeffektivitet i norske kontorbygninger relatert til bærekraftig utvikling i byggsektoren (Mastergradsavhandling, NTNU).
 • Halvarsson, J. (2012). Occupancy Pattern in Office Buildings (Doktorgradsavhandling). NTNU.
 • Mysen, M. (2016). Bruksprofil i skoler. SINTEF Byggforsk.

8. Gode bygg og områder utnytter energien godt

 • Bjaanes, E. (2010). Slitne betongblokker blir nesten passivhus. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/project/eksbo/dp3-forbildeprosjekter/artikkel_byggeindustrien_21.01.10.pdf
 • DiBK-artikkel: Slik kan du forenkle varmeanlegget i nye bygg. Tilgjengelig fra: http://www.lavenergiprogrammet.no/aktuelt/slik-kan-du-forenkle-varmeanlegget-i-nye-bygg/
 • Dokka, T.H., Hauge, G., Thyholt, M., Klinski, M. & Kirkhus, A. (2009). Energieffektivisering i bygninger – mye miljø for pengene! (Sammendrag). Oslo: SINTEF Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/upload/sb-prrapp-40_sammendrag.pdf
 • Dokka, T.H. & Klinski, M. (2009). Myhrerenga borettslag: Ambisiøs rehabilitering av 1960-talls blokker med passivhuskomponenter. Oslo: SINTEF Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/project/eksbo/dp3-forbildeprosjekter/phnorden09_artikkel_dokka_klinski.pdf
 • Dokka, T.H., Hauge, G., Thyholt, M., Klinski, M. & Kirkhus, A. (2009). Energieffektivisering i bygninger – mye miljø for pengene! (Prosjektrapport 40). Oslo: SINTEF Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/upload/sb-prrapp-40.pdf
 • Grini, C., Mathisen, H-M., Sartori, I., Haase, M., Sørensen, H.W.Ø., (…) & Wigenstad, T. (2009). LECO – Energibruk i fem kontorbygg i Norge. Befaring og rapportering. Oslo: SINTEF Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/contentassets/61aa03ba21ea440c82ecbaed9590ec59/leco–energibruk-i-fem-kontorbygg.pdf
 • Haase, M. & Wigenstad, T. (2010). Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade (Prosjektrapport 57). Oslo: SINTEF Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/contentassets/61aa03ba21ea440c82ecbaed9590ec59/leco—evaluering-av-bruk-av-dobbel-fasade-som-konsept-ved-oppgradering-av-fasade.pdf
 • Nørstebø, K. (2017). Nye tekniske løsninger for å fremme en høyere andel av vannbåren oppvarming i norske boligblokker (Prosjektoppgave, NTNU).
 • Mahlum, G. (2006). Terassehusene – Stjørdal. Rehabilitering med formål 50% reduksjon av energibruket. Stjørdal: Arkidéco AS. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/project/eksbo/dp3-forbildeprosjekter/husby_terrasse_sluttrapport_arkitekt.pdf
 • Malmquist, E.B. (2017). Naturlig klimatisering får ny giv – Intervju med Niels Lassen. Tilgjengelig fra: https://www.arkitektur-n.no/artikler/naturlig-klimatisering-far-ny-giv#
 • Murphy, M. (2010). LECO – Thermo-active Ceilings & Free Cooling. Using free cooling in combination with thermo-active ceilings for integrated heating and cooling. Oslo: SINTEF Building and Infrastructure. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/contentassets/61aa03ba21ea440c82ecbaed9590ec59/leco—thermo-active-ceilings–free-cooling.pdf
 • Mysen, M. & Schild, P.G. (2014). Behovsstyrt ventilasjon, DCV – Forutsetninger og utforming. Oslo: SINTEF Fag. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/project/reduceventilation/behovsstyrt_ventilasjon_dcv-forutsetninger_og_utforming.pdf
 • SINTEF Byggforsk (u.å.) Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger. Relevante rapporter tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/projectweb/eksbo/rapporter/artikler/
 • SSB. (2015). Energibalanse for Norge, 2015. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-endelige/_attachment/281137?_ts=157bdb6a088
 • Stene, J., Andresen, T. & Stang, J. (2004). CO2-varmepumper for oppvarming og kjøling av kontorbygg (TR A5952). Oslo: SINTEF Energiforskning AS. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/upload/smartbygg/wp3/co2-varmepumper-for-oppvarming-og-kjoling-av-kontorbygg.pdf
 • Stoknes, S. & Dokka, H. (2017). Naturlig klimatisering av kontorbygg. Tilgjengelig fra: https://www.arkitektur-n.no/artikler/naturlig-klimatisering-av-kontorbygg#
 • Thunshelle, K. (2016). Oppvarming via tilluft: Veiledning og krav for næringsbygg med energiambisjoner. Oslo: SINTEF Fag. Tilgjengelig fra: https://www.sintefbok.no/book/index/1107/oppvarming_via_tilluft
 • Wachenfeldt, B.J. & Dokka, T.H. (2004). Energiøkonomisk analyse av mulige tiltak i forbindelse med rehabilitering av Husby Terasse (STF22 A04506). Oslo: SINTEF Bygg og miljø. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/project/eksbo/dp3-forbildeprosjekter/husby_terrasse_tekn.rapp.sintef.pdf
 • Wigenstad, T. & Grin, C. (2010). LECO – Fra normbygg til Faktor 10. Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg. Oslo: Sintef Byggforsk. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/contentassets/61aa03ba21ea440c82ecbaed9590ec59/leco—fra-normbygg-til-faktor-10.pdf

9. Gode bygg og områder er bygget med lite material- og energibehov

Avfallsminimering

 • NGBCs veileder for å redusere avfallsgenerering i byggprosjekter: http://ngbc.no/wp-content/uploads/2017/06/NGBC_veileder_Hvordan-planlegge-for-mindre-avfall.pdf

Materialer med lave klimagassutslipp

 • Grønn Byggallianses veileder «Grønn Materialguide 2.2»: http://byggalliansen.no/portfolio-items/gronn-materialguide-2-0-oktober-2016/
 • Klimagassregnskap: http://www.klimagassregnskap.no/

Fossilfri byggeplass

 • Daler, R. (2017). Helt utslippsfrie anleggsplasser? Hentet fra http://anleggsmaskinen.no/2017/06/helt-utslippsfrie-anleggsplasser/
 • NCC. (2017). Fossilfri byggeplass et steg mot et utslippsfritt samfunn. Hentet fra https://beyondconstruction.no/baerekraft/fossilfrie-byggeplasser-et-steg-mot-et-utslippsfritt-samfunn/
 • Selvig, E. (2015). Valg av referansebygg i FutureBuilt-prosjekter. Civitas-notat. Tilgjengelig fra: www.klimagassregnskap.no
 • ZERO-notat om fossilfri anleggsplass: https://www.zero.no/wp-content/uploads/2016/09/ZERO-notat-om-fossilfri-anleggsplass-v1-1.pdf

10. Gode bygg og områder gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader

 • DiBKs rapporter og publikasjoner (filtrer på Eiendomsforvaltning): https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/rapporter-og-publikasjoner/
 • GRIP-senters veileder «Miljøeffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kontorbygninger» (1997): https://www.arkitektur.no/grip-bygg-fdvu?pid=NAL-EcoPublication-Attachment
 • Grønn Byggallianse & Norsk Eiendoms rapport «Eiendomssektorens veikart mot 2050» (2016): http://www.norskeiendom.org/portfolio-items/eiendomssektorens-veikart-mot-2050/
 • Holte Byggsafe og Byggekostnadsprogrammets rapport om «Bedre bygg billigere» (2008): http://byggekostnader.no/getfile.php/Filer/PDF%27er%20fra%20prosjekter/Sluttrapport%20Bedre%20Bygg%20Billigere%201510.pdf
 • KoBE-hefte om «God kommunal eiendomsforvaltning»: https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/kobe_fordypningshefte-folkevalgtopplaring.pdf
 • KoBE-hefte om «Levetider i praksis»: https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/levetider_i_praksis.pdf
 • KoBE-hefte om «Livssykluskostnader for bygninger»: https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/livssykluskostnader-for-bygninger.pdf